projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: E-HEALTH - E-Zdravje na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 3

 • Koda projekta: E-HEALTH
 • Koristnik: Servizio sistema informativo regionale - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 • Partner:
  Provincia di Ravenna
  Bolnišnica Sežana
  Splošna bolnišnica Izola - Ospedale generale Isola
  Splošna bolnišnica Jesenice
  Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova – Regione del Veneto
  GEIE Net Europe
  Ospedale ortopedico di Valdoltra
  Univerzitetni klinični center Ljubljana
  Azienda socio-sanitaria Chioggia
  Azienda socio-sanitaria Mirano
  Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič - Università del Litorale, Istituto Andrej Marušič (UP IAM)

 • Opis:
  Cilj projekta “e-health” je izboljšati kakovost življenja z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialnih sistemov, še posebno kakovost življenja slovenskih in italijanskih pacientov preko informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

  Predviden je skupni krovni sistem med seboj povezanih informatskih mrež na območju programa, ki bo omogočal zdravstvenim operaterjem uporabo efikasnih operativnih instrumentov. To bo lahko vplivalo na razvoj sinergij in interoperabilnosti med zdravstvenimi sistemi Slovenije in Furlanije Kulijske krajine, Veneta, Emilie Romagne ter povezovanje v mrežo zdravstvenih struktur celotnega območja programa z uporabo IKT.
  Na podlagi strokovnih analiz za proučevanje trenutnega stanja bo določen in izveden nakup opreme in oblikovan network med sabo povezanih podatkovnih baz. Predvideno je tudi uvajanje digitalnega čezmejnega dvojezičnega kliničnega kartona ter informatizacija zdravstvenih struktur, ki bo povečala mobilnost in zagotovila sledljivost pacientov.

  Predvidene so aktivnosti telemedicine, tele-konsultacije in strokovno ter jezikovno izobraževanje, poleg aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. Predvidene aktivnosti: načrtovanje aktivnosti in vodenje projekta ter usklajevanje partnerjev, tehnično organizacijske aktivnosti, izobraževalne aktivnosti, upravne in pravne aktivnosti, informacijske in komunikacijske dejavnosti za promocijo aktivnosti in rezultatov projekta.

  Predvideni rezultati: oblikovanje usklajenega pristopa do aktivnosti med čezmejnimi zdravstvenimi strukturami v okviru elektronskega zdravja,informatizacija upravljanja zdravstvenih podatkov pacientov, digitalno sledenje bolniku v bolnišničnem in ambulantnem okviru s posledičnim povečanjem varnosti (preprečevanje človeških napak), točen pregled tokov pacientov in analiza povpraševanja, poenotenje informatizacije zdravstvenih struktur v čezmejnem okviru, dostopnost do zdravstvenih služb tudi na manj dostopnih območjih (tele posvetovanja), dvojezično zdravstveno osebje, opremljeno z večjim številom informacij, zvišanje kakovosti življenja pacientov.

 • Spletna stran projekta: http://e-health-ita-slo.eu/

 • Datum pričetka projekta: maj 2010
 • Datum konca projekta: december 2014
 • Odobreni strošek: 2.450.239,19
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Venezia, Padova, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017