projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Termalizem v duhu ohranjanja zdravja in medsebojnega spoznavanja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222458
 • Koristnik: Adriatic S.r.l. (Trieste)
 • Partner:
  KRUT - Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje
  Kulturno društvo "Beseda slovenske Istre" (Marezige)
  Občina Piran-Pirano
  Podporno društvo v Rojanu (Trieste)
  Pokrajinska zveza društev upokojencev Južne Primorske (Koper - Capodistria)
  Pokrajinska zveza društev upokojencev Severne Primorske (Nova Gorica)
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  Zveza invalidov

 • Opis: Cilj projekta je bil promovirati turizem na čezmejnem območju s posebnimi turističnimi paketi, pripravljenih in prilagojenih turistom v tretji življenjski dobi (pa ne le zanje). Paketi so pretežno sestavljeni za dvoje področij: termalni in kulturni turizem. Namen projekta je bil razvijati in promovirati turizem, povezan z zdravjem, družabnostjo, rekreacijo in kulturo. Med izvedene aktivnosti sodijo priprava informacijskega in promocijskega gradiva, predstavitve termalnih centrov na čezmejnem območju ciljnim skupinam, organizacija študijskih obiskov, promocija zdravstvenih in rekreativnih počitnic v toplicah ter ostale spremljajoče dejavnosti. Izdelana je bila tudi spletna stran, na kateri so predstavljeni turistični proizvodi in ponudba za starejše s spodbujanjem druženja in spoznavanje ljudi, ki prihajajo iz sosednjih kultur. Dodaten namen projekta je bil tudi osveščati ljudi o pomenu preprečevanja bolezni in boljše kakovosti življenja za starejše, kar obenem predstavlja dodaten prispevek k rasti lokalnega gospodarstva.
 • Spletna stran projekta: http://www.adriatic.ts.it/interreg/it/Progetto.html

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: maj 2007
 • Odobreni strošek: 29.600,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017