projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: CULT.I.SPORT - Kultura, itinerariji in šport: združena turistična ponudba manjših čezmejnih krajev

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222454
 • Koristnik: Kulturno društvo "Folkgiornale" (S. Daniele del Friuli)
 • Partner:
  Italijansko društvo za umetnost in predstave (Koper - Capodistria)
  Agencija za informiranje in turistični sprejem (Udine)
  IAT - Urad za informiranje in turistični sprejem

 • Opis: Namen projekta je bil spodbuditi celovito turistično ponudbo v manjših obmejnih krajih z okolju prijaznimi in sonaravnimi turističnimi paketi in tako dodatno ovrednotiti tematske poti, ki so sestavljene iz koncertov in predstav ljudske in folk glasbe, potujočih fotografskih razstav o ljudskih navadah in slovenskih in italijanskih glasbilih ter naravnih in kulturnih poti po manjših krajih Furlanije Julijske krajine (Vivaro, Sequals, Travesio, Pinzano, Pielungo, Ragogna, Prato Carnico, Podbuniesac, Špeter) in Slovenije (območje Kopra). Na športnem področju je bil organiziran turnir v kick-boxingu v Vivaru, na katerem so sodelovali furlanski in slovenski boksarji. Promocija projekta je potekala v sodelovanju z društvi AIAT iz Vidma, IAT-Pro iz Spilimberga in AIAS iz Kopra. V okviru projekta “CULT.I.SPORT” so bile na voljo0 koristne informacije slovenskim in italijanskim ponudnikom z območja, organizirane so bile delavnice in posebni seminarji ter izvedena promocija turistične ponudbe med potencialnimi strankami-turisti z otvoritvijo dveh informacijskih točk v Spilimbergu oziroma v Kopru. V okviru projekta je bil izdelan tudi spletni portal o turizmu v manjših krajih, ki omogoča vodenje in usklajeno promocijo turistične ponudbe.
 • Spletna stran projekta: http://www.folkgiornale.com

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 98.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017