projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: LAGUNE

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAVEN222444
 • Koristnik: Občina Cavallino Treporti
 • Partner:
  Actv S.p.A. (Venezia)
  Atvo S.p.A. (S. Donà di Piave)
  Združenje za turistično promocijo "Venezia"
  Občina Jesolo
  Občina Musile di Piave
  Občina Quarto d'Altino
  Konzorcij "Venezia Nuova" (Venezia)
  Naravni deželni regijski park "Fiume Sile"
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Inštitucija "Parco della Laguna" (Venezia)
  Vodnogospodarska uprava (Venezia)
  Občina Piran-Pirano
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Splošni cilj projekta je bil ovrednotiti severni del Beneške lagune z mokrišči na območju severnega Jadrana, z vzpostavitvijo naravovarstvenih in kulturnih turističnih poti, v sklopu celovite turistične ponudbe širšega območja. Partnerji so najprej raziskali in analizirali možne poti ter določili načrt za trženje območja, nato so izvedli skupno promocijo tematskih poti. Izdelali so promocijska gradiva, in sicer zbirko zemljevidov s kolesarskimi in pešpotmi ter promocijsko spletno stran, v tretji fazi pa so objavili in usklajevali rezultate ter si izmenjali dobre prakse. V okviru promocije severnega dela Beneške lagune so izdelali tudi program usmerjanja strank. Vsak ukrep je treba namreč upoštevati tudi s tržnega vidika. Vse raziskave in izbrane dejavnosti morajo temeljiti na ciljih trženja v turizmu, kar v prejšnjih projektih ni bilo upoštevano. Namen projekta je bil doseči nove segmente na turističnem trgu oziroma tiste ciljne skupine, ki jih zanima kakovostna kulturna in naravna ponudba, v katero se tradicionalni turistični ponudniki vključijo, s ciljem razširiti ponudbo in podaljšati turistično sezono. S projektom naj bi se povečala tudi prepoznavnost območja med turističnimi ponudniki, ki ponujajo okoljske pakete ter vzpostavil sistem stalnega usklajevanja med organi, ki so pristojni za trženje Beneške lagune.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 219.200,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Venezia, Padova

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017