projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: K odkrivanju Beneškega zaledja: med umetnostjo, glasbo in tradicijo

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BBVEN222440
 • Koristnik: Občina Noale
 • Partner:
  Turistično društvo "Vipavski Križ"

 • Opis: V okviru projekta je bilo izvedenih več aktivnosti namenjenih spodbujanju turizma in ohranjanju zgodovinske, kulturne in folklorne dediščine v Občini Noale in beneškem zaledju. Ponovno odkrivanje navad in običajev, folklore ter zgodovinskih in arheoloških znamenitosti teh krajev predstavlja močno spodbudo za razvoj tematskega turizma na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo. Občina Noale je v štirinajstem stoletju sodila pod pristojnost Goriške grofije, tako kot del slovenskega ozemlja. Projektni partnerji so oživili skupni zgodovinski spomin in izvedli prvi dogodek v zgodovinskih oblekah v okviru manifestacije “Noale poletje”, ki mu je sledila ponovitev predstave v okviru “Praznika rožnega venca”. Izdelali so tudi promocijski DVD o arhitekturni, kulturni in umetnostni zgodovini kraja Noale, s posebnim poudarkom na gradu, stolpu in utrdbi Noale. V video zapisu so predstavili najpomembnejše umetnostnozgodovinske spomenike občine, in sicer galerijo slik Lancerotto ter umetnine v cerkvah in na trgih. Izdelali so tudi turistični vodič z naslovom “Noale: utrjeno mesto družine Tempesta”, v katerem so predstavljene arhitekturne in kulturne posebnosti mesta. Namen projekta je torej bil ovrednotiti in spodbuditi lokalno turistično dejavnost. S serijo zgodovinskih manifestacij in predstavitev ljudskih navad v mestu je projekt skušal animirati manjša središča v beneškem zaledju ter oživeti skupni zgodovinski spomin.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 74.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017