projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Pot vil in mlinov

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222231
 • Koristnik: Občina Cercivento
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica

 • Opis: Projekt je izvajala občina Cercivento s ciljem promovirati in ovrednotiti tematske poti, ki temeljijo na lokalnih pravljicah in mlinih zgrajenih na območju in predstavljajo prvi vir vodne energije. Med izvedenimi deli je potrebno izpostaviti vzdrževalna dela, ureditev poti, parkirišč in varnostnih ograj, namestitev ustrezne opreme ter postavitev informacijskih in učnih tabel. V okviru projekta je bil ponovno zgrajen del drče in odsek stare žičnice za prevoz lesa v dolino. Ukrepi naj bi povečali obseg tematskega turizma in spodbudili ukrepe za razvoj lokalnih znamenitosti in tipičnih proizvodov, kot so med, jabolka in sadje. Turistična ponudba območja se je s projektom dopolnila in sicer s poletnimi in zimskimi športnimi dejavnostmi ter so se ovrednotili manjši turistični kraji in se je izboljšala prepoznavnost območja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2005
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 373.030,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017