projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Patriarhalni gradovi med Furlanijo in Slovenijo

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: ABFVG222229
 • Koristnik: Pokrajina Udine
 • Partner:
  Občina Nimis
  Občina Pulfero
  Občina Tolmin

 • Opis: Pomemben del zgodovine Furlanije Julijske krajine se je dogajal v središčih, v katerih so bili v srednjem veku zgrajeni gradovi patriarhov, nekateri so ostali tudi po koncu patriarhata. Gradovi so del pomembne kulturne krajine, katero je ustvarjal človek skozi zgodovino, od pradavnine, skozi srednji vek do dvajsetega stoletja in s tem pomembno zaznamovali območje ter predstavljali prvo linijo obrambe pred sovražnikom. Zaradi sprememb v tehnikah bojevanja, potresov in postopnem izseljevanju iz hribovitih predelov, so gradovi skoraj zapuščeni. V okviru projekta je bila urejena pot po nekaterih gradovih v območju doline Nadiže (Ahrensperg, Landar), nato zavije proti severu ob cesti proti avstrijski Koroški do Černjena (Neme), kjer stoji majhen grad iz trinajstega stoletja. Večji del ukrepov je bil namenjen raziskovanju manjših centrov, ki jih turisti ne obiskujejo pogosto. Izvedeni so bili infrastrukturni posegi (obnova zgradb, izboljšanje dostopa in varnosti) na gradu Ahrensperg (Podbuniesac) ter obnoviljena pot Bijače - Ahrensperg - Landar in urejene poti za jahanje med gradovi in naravnimi znamenitostmi (Neme - Attimis - Fojda - Podbuniesac - Prapotno). Na koncu je bila obnoviljena grajska cesta, ki vodi od prvih hiš v Černjenu do gradu. V projekt sodijo tudi izgradnja informacijskega centra in prenova obrtne tekstilne delavnice ter razstavišče proizvodov in srednjeveška gostilna v Bijačah (Podbuniesac). Izvedene so bile tudi promocijske aktivnosti (turistični zemljevid, zgodovinski vodič itd).
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2003
 • Datum konca projekta: oktober 2008
 • Odobreni strošek: 861.560,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017