projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Park poselitvenega območja Ogleja in Obalno - kraške statistične regije

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222225
 • Koristnik: Občina Terzo d'Aquileia
 • Partner:
  Občina Aiello del Friuli
  Občina Aquileia
  Občina Bagnaria Arsa
  Občina Bicinicco
  Občina Campolongo al Torre
  Občina Cervignano del Friuli
  Občina Chiopris - Viscone
  Občina Fiumicello
  Občina Palmanova
  Občina Ruda
  Občina S. Maria la Longa
  Občina S. Vito al Torre
  Občina Tapogliano
  Občina Trivignano Udinese
  Občina Villa Vicentina
  Občina Visco
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Komen
  Občina Sežana

 • Opis: V okviru projekta je bila izdelana študija o razvojnih možnostih za inovativni turistični in kulturni razvoj, ki bi s pomočjo ustreznega geografsko informacijskega sistema (GIS) obstoječe zanimivosti in ponudbo na območju povezal v tematske poti. Na ta način naj bi se z večpredstavnostnimi in virtualnimi tehnološkimi izboljšavami vzpostavila mreža med območji, ki bi dodatno ovrednotila in nadgradila turistično ponudbo. Znamenitosti območja, v katerega sodi sedemnajst občin v vzhodni nižinski Furlaniji, so bile ovrednotene na posebnih seminarjih, namenjenih usposabljanju človeških virov za čezmejno sodelovanje ter za usklajevanje z občinami na slovenski obali in na Krasu. V sklopu projekta Park poselitvenega območja Oglejskega podeželja, Krasa in slovenske obale so bile namreč ovrednotene znamenitosti in povezave ter skupna dediščina. Izdelana je bila študija in analiza izvedljivosti celotnega projekta (priprava, koordinacija, raziskave, obdelava podatkov in objava rezultatov) ter geografsko informacijski sistem za promocijo in razvoj turizma, s katerim se lahko novi in tudi zgodovinski zemljevidi območja povežejo z bogato podatkovno bazo, ki vsebuje vse turistične in kulturne znamenitosti. Dodatno so se postavile še večpredstavnostne postaje s turističnimi in kulturnimi informacijami ter spletne strani v sodelujočih občinah, na katerih so predstavljene tematske poti območja. Na spletnem portalu “Terre di Aquileia” je prek prožnega, dinamičnega in večjezičnega vmesnika možno spoznavati lokalno turistično in kulturno ponudbo, pri čemer se posamezne točke natančno izrišejo na zemljevidu območja z uporabo GIS orodij.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2003
 • Datum konca projekta: april 2007
 • Odobreni strošek: 1.200.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017