projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Gorska kolesarska pot

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222074
 • Koristnik: Pokrajina Pordenone
 • Partner:
  Občina Kobarid
  Pokrajina Udine

 • Opis: V okviru projekta je bila urejena dvajset kilometrov dolga kolesarska pot od Budoia do vasi Montereale Valcellina kot del širšega načrta, ki vključuje pot po nižini do Gemone in tudi povezave Gemona-Čedad in Čedad-Kobarid. V nasprotni smeri pa je bila urejena kolesarska pot iz Polcenigo do kraja Caorle. S potmi bo omogočena tudi ureditev povezave med Slovenijo in jadranskimi plažami v Italiji. Kolesarska pot predstavlja dopolnitev k obstoječi železniški progi, zato je bila načrtovana tesna povezava med dvema načinoma prevoza. Kolesarji bodo lahko prestopali s koles na vlak in obratno, železniške postaje bodo postale vozlišča vzdolž poti. Kolesarska pot poteka vzdolž obstoječih tlakovanih lokalnih cest ali podeželskih poti, pri katerih je bilo treba izboljšati cestno podlago in jih ustrezno opremiti z oznakami, ne da bi se povečalo število prečkanj. Na ta način bodo uporabniki kolesarske poti lahko bolje izkoristili lokalno omrežje. Infrastrukturni ukrepi so obsegali le najnujnejša dela, v primerih ko je bilo potrebno s posebnimi tehničnimi sredstvi zagotoviti varnost uporabnikov ali pa je bilo potrebno premagati določene geografske ovire. Namen projekta je bil vzpostaviti povezavo med elementi arhitekturne, kulturne in okoljske dediščine območja ter istočasno izboljšati dostopnost celotnega nižinskega območja v Pokrajini Pordenone za turistične obiskovalce.
 • Spletna stran projekta: http://www.itinerariciclabili.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2005
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 1.136.205,19 €
 • Dežela / Statistična regija: Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017