projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Spoznaj Kras – Repentabor

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111025
 • Koristnik: Občina Monrupino - Repentabor
 • Partner:
  Občina Sgonico - Zgonik
  Nadzorstvo razdelka za gozdove (Trieste)
  MDPM - Medobčinsko društvo prijateljev mladine
  Občina Komen
  Občina Sežana

 • Opis: V projektu, pri katerem aktivno sodeluje občina Zgonik, se izpostavljajo naravni, kulturni in družbeni vidiki Krasa ter zlasti posebna odprtost za stike in interkulturne vplive med podeželjem in mestnim okoljem. Da bi se povečalo varovanje okolje in ovrednotilo obstoječe naravno bogastvo se projekt začne z oblikovanjem poti na občinskem ozemlju, del katerih poteka po območju pomembno za skupnost (t.i. OPS). Ukrepi se nanašajo na del naravovarstvene poti v Naravnem rezervatu Volnik, svetišče na Taboru in Medvedjak. V okviru projekta se predvideva tudi uvodno preučevanje elementov za načrtovanje in funkcionalno upravljanje OPS. V primeru favne gre za preučevanje in spremljanje populacije divje mačke (Felis silvestris), ki je na tem območju Krasa najbolj gosto naseljena in torej predstavlja naravno bogastvo, ki ga velja preučiti, da se zagotovi ohranitev te vrste v prihodnosti. V okviru projekta se predvideva tudi vzdrževanje gozdnih poti, vzpostavitev mešane strokovne skupine, usklajevanje skupin Civilne zaščite iz občin partneric v primeru požarov ter povezovanje z drugimi projekti za razvoj Krasa v Sloveniji. Namen projekta je predvsem zagotoviti usklajeno skupno načrtovanje okolja in prostora ter učinkovito upravljanje obstoječega bogastva. V procesu ohranjanja in ovrednotenja prevzame lokalno prebivalstvo vodilno vlogo, saj se s tem zagotavljata tudi gospodarski razvoj in trajnostna, sonaravna raba ozemlja, z namenom varovanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, polne tradicije, obrti in poklicev, ki jih velja ohraniti za prihodnje rodove.

 • Datum pričetka projekta: julij 2003
 • Datum konca projekta: maj 2008
 • Odobreni strošek: 400.000 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017