projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: POR.PUL - Čisto pristanišče: inovativne rešitve za obvladovanja okoljskega onesnaženja in ravnanje z onesnaževali iz pristanišč v Benetkah in Kopru

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: CBVEN112569
 • Koristnik: Pristaniška uprava (Venezia)
 • Partner:
  Univerzitetni inkubator Primorske

 • Opis: Namen projekta je pripraviti celovit sistem za spremljanje, s pomočjo katerega bi lahko pripravili znanstvene in metodološke podlage za zbiranje in obdelavo sedimentov, ki vsebujejo okolju škodljive snovi, z dna plovnih kanalov ter emisij prašnih delcev v bližini logističnih pristaniških centrov. Osnovni cilj je pripraviti znanstvene podlage za sanacijo in pr epr ečev a nje h idr ogeološkega in atmosferskega onesnaževanja, in sicer z analizo sedimentov, ki vsebujejo okolju škodljive snovi, ter meritvami ozračja z uporabo inovativnih in eskperimentalnih tehnologij. V podlagah se opišejo opravljene analize in zbrani vzorci ter se navedejo doseženi rezultati. Na njihovi podlagi se pripravijo programi za sanacijo okolja in odpravo obstoječih nepravilnosti ter morebitno ponovno uporabo na slovenski in italijanski strani. S sodelovanjem Univerzitetnega inkubatorja Primorske je možno okrepiti sinergijo med akademskim svetom in gospodarstvom, s tem se faza raziskav neposredno prenese v prakso. Doseženi rezultati se v okviru komunikacijskih aktivnosti objavijo v publikacijah ter predstavijo na čezmejnih javnih dogodkih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 1.783.000,37 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017