projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Izboljšanje cestne povezave doline Rezije z mejnim prehodom Učja

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.2 – Razvoj in okrepitev čezmejne organiziranosti, infrastrukture in mrež

 • Koda projekta: AAFVG112223
 • Koristnik: Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
 • Partner:
  Občina Drenchia
  Občina Prepotto
  Občina Savogna
  Občina Bovec
  Občina Kobarid
  PRC - Posoški razvojni center (Kobarid)
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Oživitev čezmejnega prometa, ki je bil najprej onemogočen nato pa petdeset let omejen zaradi meje in nasprotnih geopolitičnih in gospodarskih sistemov, je potrebna zaradi lažjega sodelovanja na osnovi novih družbenih in gospodarskih odnosov med lokalnim prebivalstvom in krepitve procesa integracije vzdolž meje med Slovenijo in Italijo. V okviru projekta je predvidena obnova in ureditev manjših cest, ki povezujejo lokalno cestno infrastrukturo obmejnih občin. Konkretno spadajo v projekt naslednji infrastrukturni projekti: cestni odsek od kraja Čeplešišče (občina Sovodnje) do mejnega prehoda Livek - Polava na slovenski strani; cestni odsek od Kraja (Občina Dreka) do prelaza Pušno in na slovenski strani izgradnja ceste med Volčami in Pušnim ter razširitev odseka P ušno -Kanalsk i Kolovrat-Kambreško; izboljša nje povezave na odsek ih Kovačevica-Britof in Prapotno -Britof (občina Prapotno)-mejni prehod Britof, na slovenski strani pa na odseku Britof-Lig-Kanal ob Soči. Z nadgradnjo obstoječih cestnih povezav skuša projekt prispevati k ustvarjanju skupnega družbenega, gospodarskega in kulturnega prostora na čezmejnem območju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2005
 • Datum konca projekta: november 2007
 • Odobreni strošek: 603.471,46 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Obalno-Kraška, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017