projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: DISO-MA - Čezmejno sodelovanje in dobre prakse za čiščenje komunalnih odpadnih voda na vodnem območju Soče

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: BAFVG111576
 • Koristnik: Občina Manzano
 • Partner:
  Občina Buttrio
  Občina Cervignano del Friuli
  Občina Corno di Rosazzo
  Občina Moimacco
  Občina Pavia di Udine
  Občina Pradamano
  Občina Remanzacco
  Občina Trivignano Udinese
  Občina Idrija
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Miren - Kostanjevica
  Občina Tolmin
  Občina Vipava
  Politehnika "Nova Gorica"
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Namen projekta je s čiščenjem komunalnih odpadnih voda ohraniti reko Sočo in njene številne pritoke. Soča je čezmejna reka, ki izvira na ozemlju Republike Slovenije v osrčju Julijskih Alp, vstopi na ozemlje Italije pri Solkanu in se izliva v Jadransko morje. Njeno vodno območje se razteza čez več kot 3.400 km2, približno tretjina leži na italijanskem ozemlju. Soča ni le pomemben vodni vir, temveč je pomembna tudi z okoljskega vidika, saj je vodni habitat za veliko različnih živalskih in rastlinskih vrst, in turističnega razvoja ter jo je zato potrebno zavarovati. Med pritoki reke Soče je tudi Nadiža, ki se izliva v gorsko reko Ter, medtem ko se vanjo stekajo odpadne vode iz okolice Manzana in Čedada. Območje zaznamuje tudi okoljsko tveganje, saj je pretok reke Nadiže pretežno hudourniške narave, njena struga pa še dodatno prispeva k velikemu nihanju pretoka, ki v poletnih mesecih upade le na nekaj kubičnih metrov. V okviru projekta DISO-MA se predvideva ureditev dveh čistilnih naprav v občini Manzano, in sicer ene v kraju Case, na levem bregu, in druge v Manzanu, na desnem bregu reke Nadiže. Ureditev kanalizacijskega omrežja je zasnovana na podlagi sedanje stopnje obremenjenosti, veljavnih predpisih in predvideni rasti števila uporabnikov. Namen projekta je prenesti na italijansko ozemlje izkušnje slovenskih partnerskih občin v okviru zrcalnih projektov za izgradnjo oziroma posodobitev čistilnih naprav na vodnem območju reke Soče, financiranih iz programa Phare-CBC Slovenija-Italija ECO-ADRIA 2001, katerih namen je bil pripraviti skupni načrt za varovanje naravnih čezmejnih virov. Med predvidenimi aktivnostmi sta tudi organizacija strokovnih posvetov in obiskov čistilnih naprav v Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini za izmenjavo strokovnega znanja in aktivnosti promocije ter objave doseženih rezultatov na posebej organiziranih srečanjih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 1.015.684,21 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017