projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ohranjanje in upravljanje obalnih mokrišč severnega Jadrana: posegi za obnovitev naravnega okolja v Deželnem naravnem rezervatu Valle Cavanata

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111012
 • Koristnik: Glavna direkcija za kmetijske, naravne, gozdne vire in gorske predele Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Nova Gorica)

 • Opis: V okviru projekta je predvidena vrsta obnovitvenih ukrepov v zavarovanih območjih, ki so si blizu in s podobnimi okoljskimi značilnostmi. Iz tega izhaja možnost, da se primerjajo različne metode, ki se uporabljajo, in pridobijo podatki ter koristni napotki za najbolj ustrezne načine upravljanja. Uresničitev omenjenih ukrepov pozitivno učinkuje predvsem na ohranjevanje ptičjih vrst, ki izkoriščajo ta obalna mokrišča kot počivališča, za prezimovanje in gnezdenje. V Deželnem naravnem rezervatu Valle Cavanata (Gorica, Italija) in Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Koper, Slovenija) se izvajajo obnavitveni ukrepi, ki bodo omogočali nastanek novega tipičnega okolja v obalnih slanih lagunah, kar bo nudilo najbolj primerne okoljske pogoje potrebne za prisotnost določih živalskih vrst. Po izvedbi posameznih obnovitvenih ukrepov se izvedejo še skupne raziskave, spremljanje in širjenje rezultatov. Dodatni pomembni vidiki projekta so še varovanje čezmejne biotske raznovrstnosti s pomočjo obnove degradiranih območij, priprava programov za okoljsko osveščanje in trajnostnih turističnih programov. Pobuda temelji na sodelovanju in izmenjavi izkušenj med organizacijami, ki so odgovorne za upravljanje zavarovanih območij, pri čemer se v prihodnosti želi vzpostaviti mrežo zavarovanih obalnih območij severnega Jadrana.

 • Datum pričetka projekta: februar 2003
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 200.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017