projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Okrepitev varstva in razvoja naravnega bogastva na širšem območju Parka Škocjanske jame

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: BASLO111404
 • Koristnik: Javni zavod "Park Škocjanske jame"
 • Partner:
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina S. Dorligo della Valle - Dolina

 • Opis: Park Škocjanske jame se nahaja na jugovzhodnem delu Krasa. Škocjanske jame, ki so del parka, so bile vključene na seznam svetovne naravne dediščine (UNESCO) in podzemnih mokrišč mednarodnega pomena (Ramsarska konvencija), v program MAB (Človek in biosfera) pod pokroviteljstvom Unesca ter programa Natura 2000. Park vsako leto obiščejo številni domači in tuji obiskovalci, med katerimi so tudi šolske skupine. Za enostavnejši obisk učencev je vzpostavljena komunikacijska mreža, ki povezuje nekatere izobraževalne ustanove v Sloveniji (štiri) in Italiji (dve). Cilji projekta so zagotoviti kakovosten obisk, zaščititi območje Parka in Krasa, ohranjati različne habitate in ozaveščati učence in prebivalstvo o varovanju in upravljanju zaščitenih območij. V sklopu tega projekta so zajete naslednje aktivnosti: preureditev in posodobitev informacijskega centra v Matavunu, vzpostavitev laboratorija, izdelava zemljevidov in ovrednotenje značilnih habitatov, priprava informativnega gradiva, organiziranje izobraževalnih tečajev in uporaba laboratorija za poučevanje o okolju in ekologiji. Obstoječa mreža šol se bo razširila z vključitvijo dodatnih dveh udeleženih partnerskih občin. Projekt povzema smernice, ki so jih že razvile nekatere italijanske ustanove, pri čemer je potrebno še posebej izpostaviti občino Dolina (projekt “ Promocija naravnih vrednot in varstvo okolja Naravnega rezervata Doline Glinščice - Val Rosandra”) in občino Doberdob (v okviru projekta “Ovrednotenje, varovanje in spoznavanje območja občine Doberdob, vključenega v regionalni rezervat Doberdobskih jezer”).
 • Spletna stran projekta: http://www.park-skocjanske-jame.si/slo/uprava_ projekti.shtml

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 256.484,37 €
 • Dežela / Statistična regija: Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017