projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: TRANSLAND 2007 - Trajnostna prostorska zasnova čezmejnega prostora Slovenija-Italija

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111432, AASLO111432
 • Koristnik: ICRA Severne Primorske - Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija
 • Partner:
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina Gorizia
  Gorska skupnost "Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale"
  Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
  Mestna občina Nova Gorica
  Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
  Občina Ajdovščina
  Občina Brda
  Občina Cerkno
  Občina Idrija
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Kobarid
  Občina Miren - Kostanjevica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Občina Tolmin
  Občina Vipava
  Pokrajina Gorizia

 • Opis: Projekt temelji na naboru zbranih informacij in šibkostih, ki so bile izpostavljene v okviru projekta TRANS-PLAN, z namenom pripraviti skupno vizijo za načrtovanje in razvoj čezmejnega območja, na katerem delujejo sodelujoči partnerji. Projekt skuša vzpostaviti postopek sodelovanja in vključiti lokalne akterje in zainteresirane deležnike ter tako pripraviti skupne predloge za trajnostni razvoj. Postopek načrtovanja se začne z izmenjavo metodologij za vrednotenje prostora ter z dopolnjevanjem in uporabo podatkov v čezmejnem prostorskem informacijskem sistemu. Na ta način se pripravijo predlogi, smernice in pravila za trajnostni razvoj širokega območja, ki jih velja upoštevati pri pripravi razvojnih politik ter pri prostorskem načrtovanju na slovenski in italijanski strani. Namen projekta je okrepiti vlogo območja v širšem evropskem prostoru, nadgraditi rezultate projekta TRANS-PLAN za pripravo in uporabo čezmejnega Geografskega informacijskega sistema, spodbuditi učinkovito upravljanje skupnih virov, povečati sodelovanje javnosti pri načrtovanju in upravljanju prostora, dvigniti raven osveščenosti o trajnostnem razvoju in spodbuditi izmenjavo znanja in izkušenj (informacij, podatkov, študij, raziskav in metodologij) na okoljskem in prostorskem področju, da se pripravijo skupne aktivnosti in izhodišča. Poslanstvo projekta torej predstavljata vrednotenje in analiza prostorskega razvoja in trendov na čezmejnem območju ter priprava vizije za trajnostni prostorski razvoj in alternativnih scenarijev.
 • Spletna stran projekta: http://www.transland.it

 • Datum pričetka projekta: december 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 696.333,84 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Primorsko-notranjska

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017