projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: MAPSHARING - Določanje skupnih instrumentov in metodologij v namen sestavitve skupne mape prostorskih znanj in izvajanja strateške okoljske presoje na čezmejnem območju Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in Republike Slovenije

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AASLO111414 AASLO111414
 • Koristnik: Pokrajina Trieste
 • Partner:
  Občina Muggia
  Občina Udine
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Pokrajina Pordenone
  ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem

 • Opis: Projekt je nastal, zaradi potrebe po vključitvi okoljskih vprašanj v postopke odločanja o načrtovanju in pripravi programov, v skladu z zahtevami evropske Direktive 2001/42/ES, ki je uvedla Strateško okoljsko presojo (SOP). Projekt MAPSHARING se ukvarja z načrti in programi na čezmejnem območju med deželo Furlanijo Julijsko krajino in Republiko Slovenijo ter stremi k pripravi skupnih prostorskih podatkov. Visoka kakovost postopkov vrednotenja se lahko zagotovi samo s skupnim naborom podatkov. V ta namen je bil pripravljen operativni prototip Zemljevida skupnih prostorskih podatkov (ZSPP) in Prostorski informacijski sistem (PIS) za arhiviranje zbranih podatkov, kar omogoča uporabo podatkov pri načrtovanju in pripravi programov ter objavo na svetovnem spletu. ZSPP sestavlja sistem zemljevidov v obliki Geografskega informacijskega sistema (GIS). Takšni zemljevidi so že po svoji naravi uporabni na obeh straneh meje, saj se pripravljajo v sodelovanju z različnimi partnerji, vsak od njih ima del podatkov za pripravo zemljevidov, pa tudi zato, ker so zemljevidi že zasnovani tako, da se lahko uporabljajo za vrednotenje in sodelovanje na sploh v vseh projektih, v katerih se odločitve sprejemajo na osnovi skupnega poznavanja. PIS vključuje v Italiji območje pokrajin Trst in Pordenone ter občine Videm (skupaj 58 občin, 2.590 km2), v Sloveniji pa 7 občin v Obalno-kraški statistični regiji (1.044 km2). Namen projekta je torej določiti vezni člen med osnovnimi informacijami in zemljevidi ter prihodnjimi čezmejnimi načrti, tako da se pripravijo skupna izhodišča za določanje kompleksnih prostorskih kategorij (prednosti, tveganja, priložnosti in slabosti), brez katerih bi bilo vsakršnje sodelovanje na področju načrtovanja nemogoče.
 • Spletna stran projekta: http://www.rrc-kp.si/programi/39

 • Datum pričetka projekta: november 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 400.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017