projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: SIMIS - Povezani sistem monitoringa reke Isonzo-Soča

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111009
 • Koristnik: Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (Palmanova)
 • Partner:
  Agencija Republike Slovenije za okolje - Ministrstvo za okolje in prostor
  Uprava povodij Soče, Tilmenta, Livenze, Piave, Brente-Bacchiglione
  DEEI - Oddelek za elektrotehniko, elektroniko in informatiko – Univerza v Trstu
  DIC - Oddelek za gradbeništvo – Univerza v Trstu
  bivši Urad za Hidrografijo in Mareografijo (Venezia) - Agencija za zaščito okolja, urad Venezia
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Univerza v Ljubljani
 • Spletna stran projekta: http://www.simis.si

 • Datum pričetka projekta: junij 2003
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 1.000.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017