projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Raziskave, ozemlje in širijenje znanstvenih podatkov Lymska borelioza na čezmejnem Krasu

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332366
 • Koristnik: DILCS - Oddelek za italijanistiko, jezikoslovje, komunikacijo in predstave - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina Monrupino - Repentabor
  Občina Sgonico - Zgonik
  ICGEB - International centre for genetic engineering and biotechnology (Trieste)
  Občina Komen
  Občina Miren - Kostanjevica

 • Opis: Lymska borelioza je multisistemska bolezen, ki prizadene kožo, sklepe, centralni živčni sistem, periferni živčni sistem in razne notranje organe. Glede na endemičnost področja tržaškega Krasa, na katerem se ta bolezen prenaša s klopom, namerava pričujoči projekt oceniti spreminjanje okuženih klopov v času – tako za borelio kot za TBE (Tick-Borne Encephalitis) - in primerjati pridobljene podatke s kliničnimi podatki o deležu lymskega in TBE meningitisa. V okviru projekta je, glede na kompleksnost bolezni in v preventivne namene, predvidena informativna akcija, v kateri bodo na šolah, zdravstvenih centrih in krajih druženja (predvsem mladih) delili brošure, vodiče in dvojezične ilustrirane zloženke, ki bodo vsebovale zemljevid območij, kjer se nahajajo klopi, in podrobni opis preventivnih metod, oblik prve pomoči in značilnosti lymske bolezni. Poleg tega so predvidena tudi strokovna srečanja in tematski seminarji za razpravo in primerjanje pridobljenih znanj (n.pr. o bioloških značilnostih klopov, o klimatsko-okoljskih faktorjih, ki pospešujejo njihovo aktivnost, kot so relativna vlaga, temperatura, vrsta tal, prisotnost živali za parazitiranje, mikroklima, vegetacija). Projekt nazadnje predvideva aktiviranje v vsaki partnerski občini enote t.j. »opazovalnice Lyme«. Le-ta spremlja urgentne primere zaradi ugriza klopa in podaja trimesečna poročila centralni organizacijski enoti, ki poskrbi za vnos v skupno banko podatkov in poskrbi za objavo informacijskega gradiva med prebivalstvom.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2002
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 220.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017