projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Opazovalnica socialne politike v Furlaniji-Julijski krajini in v Sloveniji

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332319
 • Koristnik: Združenje "Nuovi Diritti" (Trieste)
 • Partner:
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 1 "Triestina" (Trieste)
  Podjetje za zdravstvene storitve št. 4 "Medio Friuli" (Udine)
  Bolnišnica "Sežana"
  Center za socialno delo (Nova Gorica)
  CGIL - Sindacato regionale del Friuli Venezia Giulia
  CISL - Deželni sindikat Furlanije Julijske krajine (Trieste)
  Združenje industrijalcev - Furlanije Julijske krajine
  IRES - Inštitut za ekonomske in socialne raziskave (Udine)
  Državna zveza zadrug (Udine)
  Psihiatrična bolnišnica "Idrija"
  Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje
  Socialno varstveni zavod "Dutovlje"

 • Opis: Cilj Opazovalnice socialne politike v Furlaniji Julijski krajini in v Sloveniji – Deželna opazovalnica OR-WIN (Welfare Innovations) je dokumentiranje socialnih sprememb, ki vplivajo na pravice in dolžnosti, interese in pričakovanja prebivalcev s tega območja. V tem okviru namerava projekt ponuditi dinamično orodje za spremljanje /inovacije, ki naj bi s pomočjo centralne banke podatkov, premišljene bibliografije, kongresov in seminarjev, namenjenim aktivnim prebivalcem, postal katalizator/motor za inovacije v politiki sociale. OR-WIN namerava tudi oceniti in poročati lokalni upravi o problematičnih vprašanjih, ki so pomembna za ugotavljanje področij, na katerih so možne inovacije. Gre za pobudo, ki namerava raziskati evolucijo pogojev življenja in dela različnih skupnosti in odkriti, kako se oblikujejo v luči te evolucije, tradicionalne pravice (do študija, dela, zdravja/nege) v zavesti in v praktičnem življenju prebivalcev, da bi lahko pripravili prostor za nove potrebe in perspektive v življenju. Opazovalnica namerava na tak način spodbuditi polno realizacijo demokratičnega, socialnega in produktivnega življenja prebivalcev, institucij in socialnih moči. Je pomembna referenčna točka tako za javne ustanove, katerih namen je oceniti učinke teh politik in programov, kot za socialne partnerje, ki se ukvarjajo s primerjavo pomembnih področij sociale, kot so politike dela, socialna varnost itd., kot še tudi za javne in zasebne delavce, ki so v raznih sektorjih sociale vključeni v izpolnjevanje potreb in zahtev prebivalcev z opravljanjem storitev javne koristi.
 • Spletna stran projekta: http://www.osservatoriowelfare.it

 • Datum pričetka projekta: julij 2004
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 633.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017