projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Brez zidov

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332317
 • Koristnik: Podjetje za zdravstvene storitve št. 2 "Isontina" (Gorizia)
 • Partner:
  Društvo "Lab" (Gorizia)
  Kulturno društvo "Graphiti" (Gorizia)
  Kulturno društvo "Seghizzi" (Gorizia)
  Kulturno društvo "Terzo Teatro" (Gorizia)
  Športno društvo "Lucinico Calcio"
  Košarkarsko športno društvo "Unione Sportiva Goriziana" (Gorizia)
  Gledališka skupina "Teatrilandia" (Gorizia)
  Športno društvo "Adria - Gorizia Triathlon"
  Pokrajinski odbor "CONI" (Gorizia)
  Občina Gruaro
  Consorzio IL MOSAICO
  Zadruga "Il Grande Carro" (Gorizia)
  Glavna direkcija za kmetijske, naravne, gozdne vire in gorske predele Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
  Glasbena skupina "Gino Pipia e i Trovieri" (Gorizia)
  ISIG - Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (Gorizia)
  Kulturno umetniško društvo "Ena" (Šempeter pri Gorici)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Šempeter-Vrtojba
  Pokrajina Gorizia
  Športno društvo "Mark Šempeter" (Šempeter pri Gorici)
  Športno umetniško društvo "Vrtojbica 2001" (Šempeter pri Gorici)
  Deželno združenje društev za mentalno zdravje (Monfalcone)
  Zdravstveni dom "Osnovno Varstvo" (Nova Gorica)

 • Opis: Vstop Slovenije v Evropsko unijo daje možnosti izmenjave ter kulturne in socialne integracije, katerih namen je premostitev vseh pregrad na meji – tako fizičnih kot miselnih - v jasno izraženi želji, da bi se mesti Gorica in Nova Gorica razvili; nudi pa tudi priložnost, da se mesti soočita s svojimi perečimi in neprijetnimi vprašanji. S tega vidika se pričujoči projekt kaže kot projekt za druženje in socializacijo skupin mladih, predvsem tistih, za katere obstaja nevarnost izključevanja; tega se loteva v obliki mreže in kot preventive za stiske, tako da ustvarja namenske prostore in pobude, kjer se vrstijo aktivnosti kulturne animacije, športa in glasbe. Znotraj projekta “Brez zidov” so predvidene zlasti aktivnosti za ponovno usposobitev zgodovinskega območja – Parka Basaglia (bivša psihiatrična bolnišnica v Gorici) – v katerem je predviden prostor za glasbene vaje, snemalni studio za produkcijo glasbenih videov in telovadnica. Gre za nove prostore, ki so se iz kraja trpljenja in zdravljenja spremenili v center za srečevanje in druženje. Nahajajo se prav na meji med Italijo in Slovenijo, namenjeni so mladim in so osnova za razvoj animacijskih aktivnosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2004
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 655.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017