projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Obrambni sistem prve svetovne vojne 1915-1918 2. in 3. obrambna in povezovalna linija

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BAFVG332306
 • Koristnik: Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
 • Partner:
  Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid)
  Upravna enota (Tolmin)

 • Opis: Namen projekta jebil določiti in katalogizirati večji del obrambnega sistema 2. in 3. obrambne in povezovalne linije, ki jo sestavljajo rovi, postaje, manjša inženirska dela, tuneli in drugi ostanki. Pri tem bi uporabili obstoječo pešpot, ki poteka po trasi planinske poti CAI, imenovane “Italia”, ki bi jo po potrebi minimalno dopolnili. Za varen dostop do lokacij so morali izvesti nujna manjša obnovitvena gradbena dela na sami poti in na degradiranih obrambnih zgradbah iz lokalnih naravnih materialo. Ob poti so postavili ustrezne oznake za zgodovinsko ali okoljsko pomembnejša mesta, medtem ko so panoramskih predelih razredčili rastlinje, da se je razkrili razgled in postavili stebre s kovinsko ploščo, kjer so navedene smeri in pomembnejši hribi in kraji. V okviru projekta so predvideli tudi ustanovitev informacijskih točk oziroma elektronskih video naprav ali informacij v tiskani obliki. Za lažjo uporabo so predstavili predlog, da se informacijske točke postavijo na javne kraje, kjer za njih skrbijo zasebniki, in sicer v barih, gostilnah, hotelih, penzionih in podobnih lokalih. Za objavo informacij o stanju zgodovinske in kulturne dediščine iz prve svetovne vojne so popisali in katalogizirali posamezne dele obrambnega sistema ter izdali vodič s katalogizirano dokumentacijo, opisnimi listi, slikovnim gradivom ter navodili za dostop do sistema.
 • Spletna stran projekta: http://www.grandeguerrafvg.it

 • Datum pričetka projekta: december 2005
 • Datum konca projekta: februar 2007
 • Odobreni strošek: 240.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017