projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Interdisciplinarna revija

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332289
 • Koristnik: Oddelek za biologijo in agro-industrijsko ekonomijo - Univerza v Vidmu
 • Partner:
  CISAPA - Interdisciplinarni odbor za študij kmetijskega gospodarstva pokrajine in okolja (Udine)
  Ekoinštitut Furlanije Julijske krajine (Udine)
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Namen tega projekta je prispevati k širjenju gospodarskega, tehničnega in znanstvenega znanja o vprašanjih, ki zahtevajo izrecno interdisciplinaren pristop, kot so gospodarstvo v kmetijstvu (kmetijski proizvodi in storitve), okolje in krajina. Informacije se širijo predvsem prek učinkovite mednarodne interdisciplinarne revije Agribusiness Landscape & Environment Management, ki je zagotovo strokovni forum za izmenjavo idej o teh vprašanjih. Cilj revije je nuditi najnovejše informacije o rezultatih novih raziskav na področju krajine in okolja ter na področju kmetijstva ob upoštevanju trajnostnega razvoja. Spletna stran revije se tudi redno osvežuje in skupaj z večpredstavnostnimi povezavami zagotovo prispeva k bolj učinkovitemu širjenju informacij. Na začetku projekta so pripravili podatkovno bazo, ki vsebuje naslove slovenskih in italijanskih prejemnikov revije ter objavili spletne strani revije, CISAPA in Ekoinštituta Furlanije Julijske krajine v dvojezični različici. Spletne strani so namreč že obstajale v italijanščini, dodala se jim je samo slovenščina. Namen spletne strani pa je prav tako širiti ekonomsko ter tehnično in znanstveno znanje na tem področju. V naslednji fazi so profesorjem in raziskovalcem na slovenskih univerzah poslali vabilo k oddaji prispevkov in jih prosili, da pošljejo na revijo tehnične oziroma znanstvene prispevke (članke) ter tako v dveh letih trajanja projekta dopolnjujejo revijo Agribusiness Landscape & Environment z dodatnimi povzetki člankov v slovenščini in italijanščini. Ob koncu se je v okviru projekta še objavil zbornik prispevkov z organiziranih kongresov na zgoščenki, ki so jo prejeli vsi naslovniki.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 96.428,57 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017