projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Eurego - študija o možni ustanovitvi evroregije v slovensko - italijanskem čezmejnem prostoru

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAFVG332155
 • Koristnik: Pokrajina Gorizia
 • Partner:
  Občina Gorizia
  Občina Monfalcone
  Meduniverzitetni konzorcij IUISE - Mednarodni univerzitetni inštitut za evropske študije (Gorizia)
  Univerzitetni konzorcij Gorica
  ISIG - Inštitut za mednarodno sociologijo v Gorici (Gorizia)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Bovec
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Kobarid
  Občina Šempeter-Vrtojba
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Projekt je namenjen preučevanju možnosti in koristi za ustanovitev čezmejne evroregije, ki bi s sodelovanjem na več področjih prispevala k premostitvi še ostalih mejnih pregrad po vstopu Slovenije v EU. Projekt je nastal tudi iz potrebe, da se nadaljuje z vsebinami iz “Protokola čezmejnega sodelovanja” in se jih prilagodi novi ureditvi odnosov med območjema. Uporaba metodologij, delovnih orodij in skupnih strategij, ki so med drugim usmerjeni k izdaji projektnih predlogov za njihovo financiranje, so namenjeni k ustvarjanju novih območnih dimenzij, ki so usmerjene k okrepitvi pobud za sodelovanje na raznih področjih med obema območjema.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: avgust 2005
 • Odobreni strošek: 35.775,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017