projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: lapiazzamercato.it

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: AAVEN332052
 • Koristnik: Društvo Benečanov v svetu (Venezia)
 • Partner:
  Društvo prijateljev in potomcev julijskih, istrskih, reških in dalmatinskih optantov (Trieste)
  Trgovinska zbornica (Venezia)
  Center za tujino Trgovinskih zbornic dežele Veneto (Mestre)
  EFASCE - Furlanska ustanova za socialno in kulturno pomoč izseljencem (Pordenone)
  Eurosportello Veneto (Mestre)
  Pokrajina Pordenone
  Pokrajina Venezia
  Ustanova za vzajemno pomoč, izobrazbo in socialno varstvo "Opera Sacra Famiglia" (Pordenone)
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)
  Deželno združenje Trgovinskih zbornic dežele Veneto

 • Opis: Rojaki, ki živijo v tujini, predstavljajo dragoceno zgodovinsko in kulturno bogastvo, ki ga nikakor ne gre osamiti. Društvo Benečani v svetu je v spletni strani www.lapiazzamercato.it našlo najučinkovitejše orodje za komunikacijo in druženje med Veneti in ostalimi stvarnostmi severovzhoda, katerih cilj je ponovno odkritje in doživljanje skupne identitete in skupnih načel. Najprej se spomnimo istrsko-benečanske skupnosti v Sloveniji in pregnancev/beguncev iz teh ozemelj, ki so posejani po svetu in ki so po zadnji svetovni vojni bili odtrgani od svojih dragih stvari in dragih bližnjih. Cilj ni italijansko skupnost izkoreniniti iz kulturnega, družbenega in ekonomskega konteksta, ampak nasprotno, ozavestiti in spodbuditi k dejanski, obojestranski integraciji, ki jo zahteva skupna pripadnost Evropi. Veneto in Slovenija lahko delita dejavnike vsakdanjega, družbenega in kulturnega življenja, ki se jih želi poudariti. Tudi storitve, ki jih ponuja spletna stran, niso namenjene samo državljanom italijanske skupnosti, ampak vsem slovenskim državljanom. Podobna pobuda je kasneje namenjena Furlaniji Julijski krajini, s čimer se ustvari “mrežo” med zavodi, društvi, istrobeneškimi in slovenskimi organizacijami, organizacijami slovenske manjšine, furlanske, julijske in beneške manjšine, ki omogoča trajnost, vidnost, usklajenost in obojestransko podporo med družbeno in ekonomsko stvarnostjo ljudi na teh treh področjih.
 • Spletna stran projekta: http://www.lapiazzamercato.it/slovenia/html/ home.htm

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: avgust 2004
 • Odobreni strošek: 58.500,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017