projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Obnova svilopredilnice v Salzanu in njena vključitev v kulturno ponudbo

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BAVEN332040
 • Koristnik: Občina Salzano
 • Partner:
  RA ROD - Razvojna agencija ROD

 • Opis: Projekt je nastal iz zahteve občine Salzano za obnovitev svilopredilnice Romanin-Jacur, katere lastnica je od leta 1979, gre za vilo iz osemnajstega stoletja, v kateri ima občina že svoj sedež, ter bližnji romantični park. Stavba je pravi arhitektonski, naravni in zgodovinski biser, velike arheološke in industrijske vrednosti. Obnovitev so usmerili prav v ohranitev tega objekta, bogatega z zgodovino in tradicijo, idealnega za organizacijo kulturnih aktivnosti, ki najdejo navdih tako v objektu samem kot v nasadih murve, sviloreji in sviloprejstvu, ki so povezani z objektom. Prva obnovitvena dela, na katera se nanaša ta projekt, so zajela izgradnjo novega vhoda v sviloredilnico. Poleg tega je bil del pritličja namenjen animacijskemu centru, kjer bodo potekale kulturne in družbene aktivnosti. Prostore uporablja dokumentacijski center, ki zbira in daje na voljo čim večje število knjig, dokumentov, papirjev, map, fotografij, videov, kateri vsebujejo podatke o svilopredilnici Romanin-Jacur in njenih povezavah s teritorijem. Posebno pozornost so namenili proizvodni svilopredilnici, začenši od gojenja murv in sviloreje do svilopreje in prodaje svilenih izdelkov.
 • Spletna stran projekta: http://salzano.provincia.venezia.it/filanda/index.htm

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: september 2004
 • Odobreni strošek: 564.526,71 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017