projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: OTIS - Čezmejno opazovališče delovanja pristaniških con Trsta, Tržiča in Kopra

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: CAFVG331613
 • Koristnik: Oddelek za zgodovino in umetnostno zgodovino - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano

 • Opis: V okviru projekta je bilo vzpostavljeno čezmejno opazovališče delovanja pristaniških con Trsta, Tržiča in Kopra. V prvi fazi projekta je bila izdelana preliminarna raziskava s pomočjo bibliografskih, dokumentarnih in ustnih virov in katere namen je bila zgodovniska rekonstrukcija raznih razvojnih poti vseh treh pristanišč v obdobju med leti 1800 in 1900. V naslednji fazi so bile opravljene dodatne analize, katerih cilj je bil ažurniranje situacije do današnjih dni in dodatna proučitev močnih in šibkih členov, analogij in razlik v proizvodnih sistemih in možnostih ter načinih sodelovanja, s poudarkom na času po osamosvojitvi Republike Slovenije. Po vstopu Republike Slovenije v Evropsko unijo in po nastanku čezmejnega območja znotraj enotnega trga se je namreč pojavila potreba po uvodnih študijah in raziskavah za integracijo proizvodnih aktivnosti, katerih namen je odprava nasprotij v pristaniških sistemih in pomoč pri ponovnem vstopu na mednarodni trg. Vprašanje pristaniških delavcev postane poglavitnega pomena pri razumevanju možnosti čezmejnega sodelovanja; s tega vidika so bile v okviru projekta predstavljene razlike med različnimi poklici, ki so prisotni v pristaniščih v Trstu, Tržiču in Kopru in so uporabne pri določanju novih oblik mednarodnega sodelovanja, katerega cilj je tudi promocija čezmejne delovne mobilnosti.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2006
 • Datum konca projekta: februar 2008
 • Odobreni strošek: 106.670,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017