projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: PROMO – Promocija mobilnosti in varstvo čezmejnega dela

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: CAFVG331553
 • Koristnik: Glavna direkcija za delo, izobraževanje, univerze in raziskovanje Avtonomne Dežele Furlajine Julijske krajine
 • Partner:
  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 • Opis: Projekt “PROMO” je nastal kot konkreten odgovor na potrebo po promociji mobilnosti delovne sile na mejnih območjih med Furlanijo Julijsko krajino in Republiko Slovenijo s pomočjo danes neobhodno potrebnega orodja na trgu dela: portala, ki daje možnost vzpostavitve kontakta med iskalci in ponudniki zaposlitve na zgoraj omenjenih območjih. Projekt sta skupaj izvedla Glavna direkcija za delo, izobraževanje, univerzo in raziskovanje Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine ter Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Glavni cilj projekta sta bila informiranje in promocija čezmejne delovne mobilnosti z vidika kvalifikacije, zaščite in valorizacije delavcev, s posebno pozornostjo namenjeno ženskam in obojestranskemu širjenjeju informacij in izkušenj obeh omenjenih institucij. Cilj projekta je bila tudi izdelava natančne slike obeh trgov delovne sile, podpiranje srečanja med ponudbo in povpraševanjem v zvezi z delovno mobilnostjo; vzpostavitev sodelovanja med opazovalci italijanskega in slovenskega trga dela; valorizacija obstoječih storitev, ki so namnejene čezmejni delovni mobilnosti. Portal ne predstavlja samo povezave med povpraševanjem in ponudbo, ampak tudi vir informacij za davčna, pokojninska in zdravstvena vprašanja, ki jih delavec potrebuje za delo v tujini.
 • Spletna stran projekta: http://www.promo-eu.eu

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 685.842,80 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017