projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Inovacijski management

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331364
 • Koristnik: Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
 • Partner:
  Inkubator d.o.o. (Sežana)
  Sloveneta d.o.o. (Sežana)
  Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Trieste)

 • Opis: Z izobraževanjem specifičnega poklicnega profila je projekt usmerjen k podjetjem (še posebej MSP) iz čezmejenga območja k spodbujanju inovativnosti in prenosu tehnologije kot načinu za ohranjanje in razvoj konkurenčnosti v novih scenarijih evropske integracije in globalizacije. Tečaj “Managementa inovacij” je namenjen izobraževanju in vključevanju v italijansko in slovensko gospodarstvo in proizvodnjo neke vrste “povezovalni element” med raziskovalnim svetom in svetom podjetja, iz vidika čezmejnega razvoja. Tečaj, namenjen brezposelnim osebam, je bil sestavljen iz uvodne in iz specialistične faze: prva faza je bila namenjena ekonomskim in upravljalskim vsebinam, druga pa vsebinam s področja inovacij in tehnološkega prenosa. Udeleženec tečaja je strokovnjak, ki se zna orientirati med scenariji tehnologije in inovacij, zna promovirati usmerjenost k raziskovalnemu delu na trgu, je sposoben svetovalec za delovanje v posredniških strukturah. Zaposli se lahko v podjetjih, ki želijo posodobiti izdelke ali procese z optimiziranjem svojih investicij v aktivnosti raziskav in razvoja, raziskovalnih centrih, ki nameravajo maksimirati ekonomski zaslužek s svojo aktivnostjo, znanstvenih in tehnoloških parkih, javnih ali zasebnih razvojnih podjetjih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2007
 • Datum konca projekta: januar 2008
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017