projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike uvoza in izvoza

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331363
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENAIP" (Trieste)
 • Partner:
  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Koper - Capodistria)
  Euro finance d.o.o. (Ljubljana)
  IC & Partners Group (Udine)
  Obrtna zbornica Slovenije - Območna obrtna zbornica Koper
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Trst)
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza (Trieste)
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)

 • Opis: Projekt izhaja iz analize današnjega ekonomskega stanja – tako v svetovnem okviru kot na ravni čezmejnega območja – in iz podrobnega študija socio-ekonomskih razmer v luči sprememb, pa tudi preteklih izkušenj osebe zaposlene na področju uvoza in izvoza. Prav na podlagi teh izkušenj so podjetja izkazala interes za tehnike na področju uvoza in izvoza z dobrim tehnično-trgovskim znanjem. Pri tem poklicu so zelo zaželjena znanja anglešega in nemškega jezika, sposobnosti vodenja naročil in odnosov s tujimi strankami, sposobnosti vodenja postopkov za zunanjo trgovino (davčnih, zavarovalniških, carinskih, prevoznih) ter specifična znanja s področja marketinga, novih mednarodnih načinov plačevanja, itd. V okviru izobraževanja naj bi udeleženci osvojili potrebna znanja za promocijo in uresničitev trgovskih izmenjav s strankami in dobavitelji onstran meje in tistimi iz tretjih držav iz območja EU in izven EU, vodili naročila, načrtovali prevoze in dostavo, vse to z dobrim osnovnim poznavanjem socio-ekonomskih razmer in sprememb, katerim so območja izpostavljena. Tečaj, razdeljen na predavanja in na praktični del, je bil namenjen brezposelnim osebam z višješolsko izobrazbo z upravičenega območja programa.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2005
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017