projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Evropski projekti (uvodni seminar)

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BBFVG331349
 • Koristnik: Občina Trieste
 • Partner:
  Mestna občina Koper-Capodistria

 • Opis: Projekt je namenjen izobraževanju javnih uslužbencev na področju poznavanja instrumentov strukturnih skladov ter sofinanciranja programov in projektov za spodbujanje socio-ekonomskega razvoja območja. Projektne aktivnosti so namenjene stalnemu izobraževanju zaposlenih v javnih zavodih, ki je večinoma potekalo v učilnici z iskanjem različnih metodoloških strategij interakcije med profesorji in študenti; izvenšolske seminarske aktivnosti pa so prispevale k spodbujanju dela posameznika in skupinskemu delu z izmenjavo izkušenj in znanja med udeleženci. Projekt je bil izveden v petih fazah: prva je bila namenjena upravljalskim aktivnostim; ostale faze pa so obsegale izobraževanje v učilnici in izvedbo seminarjev (na temo razvojni projekti za vzpostavitev evropskih povezav; spremljanje in ocenjevanje skupnostnih projektov teritorialnega razvoja); izobraževanje on-line v primeru aktivnosti projectwork; analizo in preverjanje znanja na zaključnem izpitu; zaključna faza pa je bila namenjena analizi follow-up glede operativnih vplivov in zunanje učinkovitosti izobraževanja (aktivnost je izvedel vsak vključeni zavod samostojno). V okviru projekta, ki je namenjen občinskim javnim uslužbencem, je bila podana celotna slika o možnostih financiranja v dobrobit javnih uprav s posebnim poudarkom na tehnikah priprave čezmejnih projektov sofinanciranih iz sredstev Evropske unije. Na tej podlagi je bilo vzpostavljeno sodelovanje, ki je prispevalo k izboljšanju znanja in dialoga uradnikov ter spodbudilo obojestransko poznavanje in možnosti uresničevanja novih in uspešnih aktivnosti sodelovanja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 8.674,74 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017