projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ukrepi za varovanje in ovrednotenje obalnega območja

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAVEN111111
 • Koristnik: Deželna agencija za kmetijstvo, gozdarstvo in agro-prehrambo Veneto Agricoltura
 • Partner:
  DOPPS - BirdLife Slovenia - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

 • Opis: Projekt se ukvarja z obalnimi habitati Dežele Veneto, ki jih upravlja Veneto Agricoltura in so uvrščeni med območja pomembna za skupnost (OPS) oziroma posebna varstvena območja (PVO) v skladu z evropskima direktivama o habitatih in pticah ter, v primeru Celovitega naravnega rezervata Bosco Nordio in Oaze Ca Mello, pa območja zaščitena z nacionalnimi in deželnimi predpisi. Konkretno se v okviru projekta izvajajo ukrepi za okoljsko varovanje ter sanacijo in ovrednotenje območij. V ta namen se izvedejo aktivnosti izobraževanja in osveščanja ter ukrepi za uporabnost in dostopnost. Ad hoc se vzpostavi še spletna stran za Veneto Agricoltura in www.parks.it za Federazione Italiana Parchi. V rezervatu Bosco Nordio se izvedejo ukrepi za varovanje okoljske dediščine (ohranjanje infrastrukture, varnostne službe, namestitev protipožarne opreme) ter preučevanje in ovrednotenje favne (vrnitev močvirske sklednice, torej razmnoževanje in ponovna naselitev v okolju). Dodatno sta predvideni tudi ureditev tematskih poti za obiskovalce, dostopnih tudi za invalide, in organizacija okoljskega izobraževanja. Na območju OPS/PVO Vallevecchia se ponovno vzpostavi naravno stanje poplavljenih mokrišč, izvede pogozdovanje ter raziskave in spremljanje patogenov na obalnih borovcih. Tudi v tem primeru se ukrepi za izboljšanje okolja dopolnjujejo z aktivnostmi za okoljsko obveščanje in osveščanje, in sicer zlasti s pomočjo Centra za naravovarstveno izobraževanje. Za OPS Oaze Ca Mello so predvideni fitopatološki ukrepi v obalnih gozdovih.
 • Spletna stran projekta: http://www.venetoagricoltura.org

 • Datum pričetka projekta: oktober 2000
 • Datum konca projekta: oktober 2006
 • Odobreni strošek: 392.666,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017