projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tehnike animacije zgodovinskih, naravnoslovnih in rekreacijskih poti

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: BAFVG331244
 • Koristnik: Izobraževalni center "ENFAP" (Gorizia)
 • Partner:
  ARENGO - Konzorcij za turistični razvoj Čedada in Nadiških dolin (S. Pietro al Natisone)
  Kulturno društvo "F. Zenobi" (Trieste)
  Italijanski alpinistični klub - Oddelek Monfalcone
  Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid)
  Gimnazija "Tolmin"
  SDGZ - Slovensko deželno gospodarsko združenje (Cividale del Friuli)

 • Opis: Projekt je sestavni del izobraževalnih aktivnosti, katerih cilj je turistično ovrednotenje čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo, za uspeh katerih se gre zahvaliti partnerstvu med lokalnimi zavodi, izobraževalnimi zavodi, združenjem, podjetjem in drugim ustanovam, ki imajo aktivno vlogo v lokalnem razvoju. Izobraževalne aktivnosti, namenjene brezposelnim osebam, so nastale iz potrebe po ovrednotenju in obogatitvi skupnih turističnih poti, že aktiviranih in/ali še potrebnih aktiviranja (izrazito zgodovinsko-kulturnega, pa tudi naravno-rekreativnega pomena) s pomočjo akcij usmerjenih v spodbujanje dostopnosti in privlačnosti lokalne turistične ponudbe, pa tudi s spodbujanjem usklajenih in skupnih aktivnosti na čezmejnem območju. V skladu z navedenim mora tako animator obvladati vodenje usmerjenih animatorskih aktivnosti za turistične skupine znotraj določenih zgodovinsko-kulturno-naravnih poti, z namenom da izboljša raven uporabnosti in dostopnosti za heterogene turistične uporabnike; spodbujati vključevanje združenj in podjetij, ki delujejo v sektorju turističnega, kulturnega, okoljskega, kmečkega in obrtniškega hotelirstva; povečati privlačnost poti s pomočjo strukturiranja, vključevanja in spremljanja vrste turističnih izdelkov, katerih namen je povečanje števila obiskovalcev čez celo leto. Izobraženi delavec je lahko aktiven tako na področju vodenja organizacije kot na področju vodene animacije turističnih čezmejnih poti; lahko se zaposli tudi v zavodih, ustanovah, ki se ukvarjajo z upravljanjem s predlaganimi turističnimi itinerariji, lokalnih agencijah za turistično promocijo ter storitvenih organizacijah in konzorcijih.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: marec 2006
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017