projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Inženir za nadzorne sisteme

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331237
 • Koristnik: Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste
 • Partner:
  ATech elektronika d.o.o. (Materija)
  Državni poklicni zavod za industrijo in obrt s slovenskim učnim jezikom
  Inkubator d.o.o. (Sežana)

 • Opis: Projekt izvaja Konzorcij znanstvenega in tehnološko-raziskovalnega središča iz Trsta, ki je že trikrat izvedel projekt s finančno pomočjo Evropskega socialnega sklada (ESS). Predlagani poklic-šifra ISTAT 3.1.2.4 - je visoko kvalificirani in specializirani tehnik, ki lahko dela na različnih strokovnih področjih, od klasične industrijske, avtomatizirane proizvodnje do tehnološkega raziskovanja, razvoja civilne proizvodnje, logistike in organizacije blagovnega prometa, civilne in industrijske klimatizacje, elektronske proizvodnje, telenadzora in varnosti s pomočjo digitalne obdelave slik itd. Projekt, ki se izvaja na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, je posodobljen glede na svoje prvotne vsebine, namerava namreč razviti sodelovanje med srednjo šolo, raziskovalnimi institucijami in podjetji, kar udeležencem istočasno zagotavlja možnosti zaposlitve. Glede na predstavljeno in z namenom, da bi prešli pregrado, ki jo vsiljuje meja, so v program izobraževanja in poklicne prakse vključeni tako slovenski kot italijanski državljani s pomočjo izmenjav, katerih cilj je prav tako izboljšanje obojestranskega poznavanja in spodbujanje integracije sistemov izobraževanja in proizvodnje ter trga delovne sile na področju napredne tehnologije, za katerega je značilen nenehen razvoj in kompatibilnost s trajnostnim razvojem čezmejnega območja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: oktober 2004
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017