projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Možnosti dopolnjevanja in integracije v turistični ponudbi Primorske vzdolž italijansko-slovenske meje

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331210
 • Koristnik: Državni izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom: Poklicni zavod za trgovske dejavnosti "I. Cankar" - Trgovski tehnični zavod "Ž. Zois" - Industrijski tehnični zavod "J. Vega"
 • Partner:
  Državni višješolski izobraževalni zavod: Državni tehnični zavod za socialne dejavnosti "G. D'Annunzio" - Državni zavod za umetnost "M. Fabiani" (Gorizia)
  Državni zavod za trgovske dejavnosti "R. M. Cossar" za industrijo in obrt "L. da Vinci" (Gorizia)
  Srednja ekonomska in trgovska šola "Nova Gorica"
  Srednja gostinska in turistična šola "Izola" (Izola - Isola)

 • Opis: Predmet projekta sta bila preučevanje in ustrezna dopolnitev turistične ponudbe na jadranski obali / Primorskem ob italijansko-slovenski meji. Prek preučevanja in analize števila turistov in s turizmom povezanih dejavnosti na navedenem območju, so mladi z obeh strani meje dobili priložnost za srečanje, obojestransko spoznavanje in izmenjavo izkušenj. Namen teh dejavnosti je bil izboljšati poznavanje prostora, ki je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo postal skupen prostor. Prek neposrednega sodelovanja v skupnem projektu so spodbujali rabo obeh jezikov (slovenskega in italijanskega) ter premagovanje jezikovnih ovir. Poleg tega je projekt ponudil nekaj priložnosti za srečanja in neposredno spoznavanje med slovenskimi in italijanskimi učenci in učitelji - tudi preko raziskovalnih dejavnosti - ter za spoznavanje različnih izobraževalnih sistemov. V prvi fazi je bilo predvideno srečanje predstavnikov učiteljskih zborov v slovenskem šolskem centru, na katerem se je pripravil načrt dejavnosti. Na srečanju predstavnikov učencev pa so se oblikovale delovne skupine in so si razdelili naloge. V nadaljevanju se pripravili vrsti študijskih srečanj, na katerih so določili glavne razloge in pričakovanja turistov pri odločitvi za obisk določenega kraja ter namen s turizmom povezanih dejavnosti. Nadalje so izvedli raziskavo o hotelskih turističnih kapacitetah, o obstoju in stopnji razvitosti ekološkega turizma na posameznih območjih. Na koncu je sledilo zaključno srečanje, na katerem so predstavili izvedene dejavnosti, pripravljene študije ter dosežene rezultate.
 • Spletna stran projekta: http://itaslove.pbwiki.com

 • Datum pričetka projekta: januar 2007
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 15.500,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017