projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Bio-agricultural management and control

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331133
 • Koristnik: CEFAP - Kmetijski šolski in izobraževalni center (Codroipo)
 • Partner:
  APROBIO - Zveza bioloških in biodinamičnih proizvajalcev Furlanije Julijske krajine (Codroipo)
  Kmetija "Ermacora" (Pavia di Udine)
  Kmetija "Saccavini" (Remanzacco)
  Konzorcij za promocijo in razvoj (Udine)
  Državni poklicni zavod za kmetijstvo in okolje "Stefano Sabbatini" (Pozzuolo del Friuli)
  SDZPI - Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (Trst)
  Tehniški šolski center Nova Gorica - Srednja poklicna in tehniška kmetijsko - živilska šola
  ZEKSP - Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske

 • Opis: Prioritetni cilj Evropske unije je povečati ekološko kmetijstvo in spodbuditi razvoj območja. Kar zadeva razvoj podeželja, Skupna kmetijska politika (SKP) posebno pozornost posveča prav razvoju biološkega kmetijstva. Tudi regionalni programi razvoja podeželja sledijo istemu cilju z izvajanjem takoimenovanih kmetijsko-okoljskih ukrepov: veliko kmetijskih gospodarstev Furlanije Julijske krajine se je pridružilo eni ali več aktivnostim omenjenih ukrepov in se vključilo v sistem certificiranja regionalnih integriranih proizvodov. Sicer pa je v zadnjih letih tudi Slovenija pričela uporabljati - na eksperimentalni ravni - alternativne oblike pridelave, ki se uporabljajo v ekološkem kmetijstvu. S tega vidika ima čezmejno sodelovanje velik pomen pri soočanju s to problematiko v okviru poklicnega izobraževanja. Projekt izhaja namreč iz dejstva, da na italijanskem ozemlju očitno primanjkuje strokovnega in novega znanja s področja ekološkega kmetijstva, medtem ko je v Sloveniji čutiti potrebo po približanju kmetijsko-živilskim standardom, ki jih zahteva širitev Evropske unije. V obeh državah pa se pri vodenju podjetij soočajo z nizko ravnjo uporabe novih informacijskih tehnologij. S tega vidika je cilj projekta pričeti z izobraževanjem, katerega namen je dvigniti raven strokovnega znanja kmetijskih tehnikov za podporo podjetjem, ki so se odločila za ekološki način pridelave (mišljeno je integrirano in biološko kmetijstvo), tudi z združitvijo slovenskih in italijanskih ekoloških podjetij v mrežo.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2004
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 60.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017