projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Informirati se, študirati in delati brez meja. Čezmejni projekt šolskega in poklicnega izobraževanja Italija-Slovenija

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.1 - Poklicno izobraževanje in usposabljanje človeških virov in inovativne pobude na trgu delovne sile

 • Koda projekta: AAFVG331004
 • Koristnik: Glavna direkcija za šolstvo, kulturo, šport in mir Avtonomne Dežele Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  Deželna agencija za delo in poklicno izobraževanje
  CORT - Center za usmerjanje in tutorstvo - Univerza v Vidmu
  Glavna direkcija za delo, izobraževanje, univerze in raziskovanje Avtonomne Dežele Furlajine Julijske krajine
  Deželni šolski urad za FJK - Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in raziskovanje
  Univerza v Trstu
  Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 • Opis: Glavni cilj projekta je vzpostaviti interakcijo med slovenskim in italijanskim sistemom izobraževanja in zaposlovanja ter ponuditi informacijske storitve in storitve za preventivno poklicno usmerjanje, kar je mogoče integrirati v že obstoječe sisteme in takoj uporabiti s strani vseh zainteresiranih subjektov in državljanov na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. V okviru projekta je bila najprej izvedena raziskava, katere namen je bil ugotoviti, kakšne so potrebe po izobraževanju na obravnavanem območju, in izdelati bazo ustreznih virov podatkov, s katerimi bi zadostili tem potrebam. Vzpostavljena je bila dvojezična spletna stran oziroma portal “Poklicna orientacija brez meja”, ki je namenjen posredovanju praktičnih informacij glede izobraževanja, zaposlitve in čezmejne mobilnosti, upoštevajoč tudi nove oblike mobilnosti, ki jih je omogočil vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo. V sklopu projekta je bil izdelan tudi CD, ki uporabniku omogoča spoznavanje poklicev in predstavitev možnosti zaposlitve v Furlaniji Julijski krajini, in je enak slovenskemu z naslovom “Kam in kako” ter vključuje del s prikazom “čezmejnih” poklicev. V okviru projekta je bilo izvedeno med drugim tudi usposabljanje, namenjeno zaposlenim na področju poklicnega izobraževanja ali v šolah obmejnega območja, z namenom spodbuditi uporabo virov, pridobljenih v okviru projekta, ter številni simpoziji in delavnice, namenjene pristojnim ustanovam in zaposlenim v sektorju, da bi spodbudili vzpostavitev stabilne komunikacijske mreže med storitvami in zaposlenimi na področju poklicnega izobraževanja v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji. Projekt se je zaključil z izvedbo informacijskih in oglaševalnih aktivnosti s ciljem predstaviti rezultate, ki so jih dosegle šole, univerze, ustanove s področja poklicnega izobraževanja in zavodi za zaposlovanje na obeh straneh meje.
 • Spletna stran projekta: http://orientamento.regione.fvg.it/senzaconfini/sito/senzaconfini.aspx?L=1

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: april 2007
 • Odobreni strošek: 568.790,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017