projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: PRO.VITE - Promocija in informiranje o kakovosti in sledljivosti vina iz Slovenije in vzhodnega Veneta

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BAVEN223628
 • Koristnik: Konzorcij "Venezia Wine Forum" (Pramaggiore)
 • Partner:
  RA ROD - Razvojna agencija ROD
  Posebna ustanova Trgovinske zbornice Venezia

 • Opis: Namen projekta je, s pomočjo skupne promocije kakovostnega vina iz Slovenije in vzhodnega Veneta v turističnem sektorju, ovrednotiti pridelavo vina na čezmejnem območju. Promocija se izvede v okviru mreže gostincev iz Veneta, pri čemer se postavi promocijski center na letališču Marco Polo v Benetkah. Aktivnosti se izvedejo tudi na osnovi sinergije, ki obstaja med različnima gospodarskima panogama, kot sta gostinstvo in hotelirstvo. V okviru projekta je predvidena komunikacijska kampanja, namenjena končnemu potrošniku, v kateri se poudarja kakovost vina in se predstavijo sistemi za sledljivost. Na ta način se na čezmejnem območju poveča potrošnja vina v povezavi s hrano in se tudi olajša združevanje posameznih vin z določenimi tipičnimi lokalnimi izdelki, kot npr. siri. Cilj komunikacijske kampanje je prispevati k boljšemu trženju in širjenju kakovostnega vina iz vzhodnega Veneta in Slovenije. Končni namen projekta je, s pomočjo osveščanja končnega potrošnika o varovanju okolja, trajnostnem razvoju in varovanju naravnih vrednot, izboljšati prepoznavnost in odnos do vina v družbi.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: november 2006
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 241.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017