projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Opveslo - Obveščanje in celovito usposabljanje slovenskih distributerjev, gostincev ter kmetovalcev o kakovostnem sadju in zelenjavi iz pokrajine Benetke

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: CCVEN223519
 • Koristnik: Zveza vrtnarjev in sadjarjev Veneto (Zero Branco)
 • Partner:
  Geaprodukt d.o.o. (Ljubljana)

 • Opis: Projekt se osredotoča na aktivnosti obveščanja in promocije tipičnih in bioloških izdelkov iz Veneta na slovenskem partnerskem območju. V okviru pobude je bila v deželi Veneto, s podporo nekaterih lokalnih podjetij, ki proizvajajo tipične, kakovostne in biološke izdelke, pripravljena vrsta promocijskih dogodkov. Za boljšo komunikacijo in širjenje informacij o projektnih aktivnostih na obeh straneh meje je bilo vzpostavljeno tiskovno središče z bilateralnim vodenjem (Veneto in Slovenija). Na območju občine Quarto d’Altino, ki je središče gospodarskih dejavnosti pokrajine Benetke, so bili organizirani tehnični seminarji za področje kmetijstva, trgovine, kulinarike in turizma. Projekt je povsem logično privedel do boljšega sodelovanja in izmenjave med slovenskimi in italijanskimi podjetji, s katerimi se bosta območji še tesneje povezali ter v Sloveniji spodbudili povpraševanje po bioloških in tipičnih izdelkih iz pokrajine Benetke. Na ta način se lahko v Sloveniji poveča potrošnja italijanskih izdelkov, ki so označeni z določenimi certifikati kakovosti (tipični ali biološki izdelki itd) ter se okrepijo izmenjave med slovenskimi in italijanskimi podjetji, ki lahko upajo na konkretne priložnosti za izmenjavo in uporabo skupnih prodajnih poti za svoje izdelke.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2005
 • Datum konca projekta: september 2007
 • Odobreni strošek: 100.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Treviso, Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017