projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Reteimpragricola - Pilotni projekt za pripravo čezmejne mreže kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev sistema za neposredno prodajo lastnih pridelkov z oznako kakovosti

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BBFVG223512
 • Koristnik: Deželni center za izobraževanje in socio-ekonomsko sodelovanje v kmetijstvu (Udine)
 • Partner:
  Neposredni kmetovalci Furlanije Julijske krajine
  Oddelek za biologijo in agro-industrijsko ekonomijo - Univerza v Vidmu
  Zveza potrošnikov Furlanije Julijske krajine
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Ena glavnih potreb kmetijskega področja je diverzifikacija virov dohodka, ki bo pomenila povečanje zaposlenosti ter izboljšanje kakovosti ponudbe in prodaje kmetijskih izdelkov. Cilj se lahko doseže s pomočjo kratke proizvodne verige oziroma neposrednega stika proizvajalca s končnim potrošnikom. Namen projekta je ustvariti čezmejno mrežo kmetijskih gospodarstev, ki sprejmejo skupni protokol za kakovost ponudbe in neposredne prodaje kmetijskih pridelkov, pridelanih s pomočjo tehnik z majhnim negativnim vplivom na okolje, ter tako izboljšati prepoznavnost in vstopiti tudi na trge onstran meja programskega območja. Skupina kmetijskih gospodarstev v mreži se končnim potrošnikom predstavlja s pomočjo učinkovitih in ciljno usmerjenih multimedijskih informativnih akcij. V okviru projekta se spodbuja nove tehnike upravljanja podjetij na področju neposredne prodaje v sklopu čezmejne mreže kmetijskih podjetij, ki lahko razvijejo sinergije tudi na logističnem področju. V okviru projekta se izvede tudi aktivnosti namenjene osveščanju in strokovnemu usposabljanju kmetovalcev glede potenciala, ki ga nudi čezmejna mreža, katere cilj je izboljšati kakovost, zdravje in higiensko ter sanitarno varnost izdelkov. Namen usposabljanja je spodbuditi sonaravno upravljanje kmetij, uvajanje inovativnih procesov in skupnih storitev za kmetije v primarnem sektorju.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: marec 2008
 • Odobreni strošek: 250.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017