projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Coast to coast - Ustanovitev naravnega arheološkega parka v delti reke Pad

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: BAVEN111068
 • Koristnik: Regijski park "Delta del Po"
 • Partner:
  Občina Adria
  Občina Ariano nel Polesine
  Občina Corbola
  Občina Porto Viro
  Občina Rosolina
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Komen
  Občina Piran-Pirano
  Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Celovit projekt “Coast to coast”, katerega namen je zagotoviti promocijo in podpirati družbeni in gospodarski razvoj območja delte reke Pad, se izvaja v petih ukrepih, ki prispevajo k povečanju sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi institucijami ter gospodarskimi družbami, s pospeševanjem izmenjav med območji ob obalah Jadrana na področju turizma, kulture, okolja in izobraževanja. Projekt s šifro BAVEN111068 se nanaša na ustanovitev Naravnega arheološkega parka v delti reke Pad v bližini mesta Adria, kjer je že sedež Nacionalnega arheološkega muzeja ter pomemben in aktiven kulturni center Dežele Veneto. Adria se lahko pohvali s številnimi izkopi in najdbami, med katerimi so antično naselje, predrimske nekropole, etruščansko pomorsko oporišče, bivališča in nekropola iz rimskega obdobja ter miljski steber ceste Popilije, ki je povezovala kraj San Basilio in Adrio prek sedanjega območja občine Corbola. Predvidene projektne aktivnosti vključujejo oblikovanje turističnih/kulturnih poti, ki bi to enkratno arheološko dediščino približale uporabnikom, katalogiziranje, ureditev nekaterih najdišč, virtualni dostop in uporaba nekaterih najdišč in, z uporabo računalniških tehnologij in skupne promocije, ustvariti povezave s podobnimi projekti v spodnji Furlaniji in na slovenski strani. Projekt dopolnjujejo še poti za pešce in kolesarje v sosednjih občinah, da bi park lahko postal referenčna točka za kulturni turizem na območju, na osnovi pretežno poučne postavitve in neposredne računalniške povezave s centrom za obiskovalce in drugimi partnerskimi muzeji (Oglej, Piran in Koper).
 • Spletna stran projekta: http://www.parcodeltapo.org/enteparco/progetti/2004Coast.to.Coast3.html

 • Datum pričetka projekta: januar 2002
 • Datum konca projekta: julij 2008
 • Odobreni strošek: 2.432.925,29
 • Dežela / Statistična regija: Rovigo

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017