projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: WELLGENE - Animal welfare and product quality- Zdravje živali in kakovost proizvodov v centrih za gensko razmnoževanje, s pomočjo novih metod in tehnologij upravljanja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223437, AASLO223437
 • Koristnik: Združenje živinorejcev Furlanije Julijske krajine
 • Partner:
  DIAN - Oddelek za zoologijo - Univerza v Vidmu
  Kmetijski inštitut Slovenije

 • Opis: Namen projekta je preizkušati - tako v reji kot v laboratorijih - nove tehnologije za izboljšavo semenskega materiala, pridobljenega s strani rejcev govedi, in zagotoviti njegovo konkurenčnost na trgu. Dobrobit živali v reji je eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na boljšo kakovost in večje količine semena ter, posledično, tudi reproduktivne kakovosti. V laboratorijih pa se zasleduje cilj kakovosti postopkov za obdelavo semena, ki lahko, preko standardiziranih postopkov obdelave in prakse, zagotovijo sledljivost izdelka na trgu, kar predstavlja dodatna jamstva glede kakovost in zdravja. Skupna potreba rejcev na obeh straneh meje je vlagati v tehnologijo in inovacije ter tako izboljšati kakovost proizvedenega semena, istočasno pa omejiti ali celo zmanjšati stroške proizvodnje ter tudi zaposlenim zagotoviti higiensko in zdravstveno primerno delovno okolje. Sedanja tehnološka oprema centrov v projektu je večinoma zastarela, uvesti bi morali tudi nove metode v poslovodenje, zlasti na tehničem in informacijskem področju. Zaradi navedenega se je izoblikovala potreba po določitvi in preizkusu novih tehnologij v različnih fazah od zbiranja do obdelave semena, v opreativnem vodenju postopkov, informiranju zootehniških podjetij ter prekvalifikaciji zaposlenih. Ta del usposabljanja je namenjen predvsem zaposlenim v partnerskih centrih Regionalna zootehniška podjetja so tako v okviru projekta pridobila možnost uporabe boljših proizvodov ter gospodarske koristi iz proizvodnih in reproduktivnih zmogljivosti izdelka, ki je dostopen na trgu.
 • Spletna stran projekta: http://wellgene.govedo.si

 • Datum pričetka projekta: junij 2005
 • Datum konca projekta: februar 2007
 • Odobreni strošek: AAFVG223437 172.928,
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017