projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: SIGMA - Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223424 AASLO223424
 • Koristnik: ZRS – Znanstveno raziskovalno središče - Univerza na Primorskem
 • Partner:
  Občina Muggia
  Občina S. Dorligo della Valle - Dolina
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Piran-Pirano

 • Opis: Mreža za monitoriranje ocenjuje tveganja okužb na določenih območjih, napovedi pa v obliki fitopatoloških obvestil pošiljajo kmetovalcem. Učinkovitost monitoringa je odvisna od hitrosti odkrivanja, obdelave in pošiljanja podatkov ter časovne in prostorske natančnosti pri pošiljanju navodil čim večjemu številu prejemnikov. Trenutno se obvestila pošiljajo prek tradicionalnih sistemov, in sicer se izobešajo na javnih oglasnih deskah, objavljajo se v lokalnem tisku, redkeje na specializiranih spletnih straneh, včasih tudi prek brezplačnih telefonskih povezav. Takšni načini obveščanja pa niso dovolj hitri in ne dosežejo vseh kmetovalcev ter zato izgubljajo na učinkovitosti. Projekt skuša odpraviti to pomankljivost in uvesti sistem za obveščanje z uporabo SMS sporočil. Odločitev, da se uporabi tehnologija mobilnih telefonov je strateškega pomena, saj je brezžično komuniciranje močno razšijeno tudi med kmetovalci. Tudi z vidika opremljenosti z agrometeorološko mrežo sta si Slovenija in Italiji zelo različni: v Italiji je potrebno dopolniti obstoječo mrežo, medtem ko je na slovenski strani potrebno opremo prilagoditi. Namen projekta je torej sistema uskladiti in vzpostaviti poenoten sistem za shranjevanje in obdelavo fitopatoloških podatkov ter pošiljanje kakovostnih, natančnih in ažurnih informacij tako za sektor oljkarstva kot vinogradništva. V okviru projekta je bil vzpostavljen tudi Center za sredozemske kulture, osnovan na podlagi kriterijev predvidenih za centre odličnosti. Namen je ustanoviti center v podporo pridelovalcem (izobraževanje, raziskave in razvoj, načrtovanje, izmenjava izkušenj in trženje) za zagotovitev promocije tipičnih izdelkov tega območja, pripravi se popis in določijo se značilnosti avtohtonih sort na čezmejni ravni.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: marec 2005
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 345.962,19 €
 • Dežela / Statistična regija: Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017