projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Čezmejna promocija kakovostnega vina z vzhodnega dela dežele Veneto in iz Slovenije

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BAVEN223108
 • Koristnik: Konzorcij "Venezia Wine Forum" (Pramaggiore)
 • Partner:
  RA ROD - Razvojna agencija ROD

 • Opis: Projekt je namenjen ovrednotenju in promociji proizvodnje kakovostnih vin z območja s kontrolirano označbo porekla Lison Pramaggiore in Slovenije, in sicer s pomočjo aktivnosti, ki bi prispevale k boljši prepoznavnosti izdelkov. V okviru prve projektne aktivnosti je bila pripravljena dvojezična publikacija z naslovom “Načini gojenja trte na območju s kontrolirano označbo porekla Lison Pramaggiore”, namenjena preučevanju, določevanju in zbiranju podatkov. Namen raziskave je bil preučitev gospodarsko in kakovostno najbolj učinkovitih načinov gojenja, da se poudari posebnost in kakovost območja Lisona Pramaggiore in sodelujočega slovenskega območja. Na ta način se oblikujejo najboljše kombinacije z drugimi tipičnimi čezmejnimi pridelki. V naslednji fazi projekta so bila organizirana srečanja in dogodki za promocijo pomena vinogradništva v vzhodnem Venetu, določanje okolišev in ovrednotenje kakovostnih vin pod naslovom “Lison Pramaggiore: območje vina in morja”. V Benetkah pa je bila izvedena čezmejna primerjava kakovosti vin, ki jih proizvajajo vinogradniki na obeh straneh meje. V okviru projekta je bila pripravljena večjezična zgoščenka s predstavitvijo doseženih rezultatov z namenom povečanja prepoznavnosti sodelujočih vinorodnih okolišev.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 92.366,74 €
 • Dežela / Statistična regija: Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017