projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Promocija vinogradništva na območju Lison Pramaggiore in na slovenskem ozemlju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223107
 • Koristnik: Državna razstava vin iz Pramaggiore
 • Partner:
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

 • Opis: Namen projekta je s pomočjo vrste aktivnosti za ovrednotenje visokokakovostnih izdelkov promovirati vina iz območja Lison-Pramaggiore in izbranih območij Slovenije. Projektne aktivnosti, katerih namen je doseči združitev italijanskega (dežela Veneto) in slovenskega trga, imajo pozitivne učinke v Sloveniji z vzpostavitvijo odnosov med lokalnimi proizvajalci ter distribucijo pripravljenega informativnega gradiva. V okviru projekta so bili organizirani številni dogodki namenjeni promociji in informiranju, med katerimi velja omeniti otvoritveno srečanje na Dobrovem, ki so se ga udeležili številni slovenski vinogradniki, ter večer degustacije vin v Brdih, ki omogoča primerjalno ocenjevanje kvalitete vin iz območja Lison Pramaggiore in Slovenije. Med drugim je cilj projekta razširiti aktivnosti po vsem območju, zato je bilo organizano še pet degustacijskih večerov v pokrajini Benetke, in sicer v območjih Chioggia, vzhodni Veneto in San Dona di Piave. V okviru 57. Nacionalnega vzorčnega sejma vin Pramaggiore je bila organizirana še “Čezmejna primerjava tipičnih izdelkov”. Na dvodnevni razstavi so obiskovalci lahko poskušali šest tipičnih jedi z obeh strani meje skupaj z vini tega območja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: julij 2005
 • Odobreni strošek: 100.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017