projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Tipična agroživilska proizvodnja v pokrajini Benetke: pomoč, informacije, animiranje in vrednotenje - Čezmejni projekti s slovenskimi območji

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAVEN223105
 • Koristnik: Deželna agencija za kmetijstvo, gozdarstvo in agro-prehrambo Veneto Agricoltura
 • Partner:
  Tehniški šolski center Nova Gorica - Srednja poklicna in tehniška kmetijsko - živilska šola

 • Opis: Projekt je zasnovan v dveh osnovnih delih: v okviru prvega se pripravljajo ukrepi za podporo kmetijskim gospodarstvom in kmetijsko-živilskim obratom v Venetu in na Goriškem v Sloveniji, z namenom izboljšanja znanja o proizvodnih tehnikah, promociji in trženju tipičnih izdelkov ter spodbujanju poslovanja ponudnikov. V drugem delu se pripravijo ukrepi namenjeni promociji in informiranju. Na prvi delavnici, ki je potekala aprila leta 2005, so prisotni v sodelovanju s predavatelji s kmetijske šole v Novi Gorici obravnavali vprašanje prepoznavanja in trženja tipičnih in kakovostnih izdelkov z območja Veneta in Slovenije. V nadaljevanju so bile organizirale dodatne delavnice, na katerih so prisotni poglabljali znanje o kmetijsko-živilskem sektorju (sadjarstvo, vinograništvo, mleko in mlečni izdelki, ribolov in ribogojništvo). Delavnice so delno potekale v predavalnicah, delno pa na najbolj tipičnih kmetijah in ustanovah pokrajine Benetke. V okviru projekta je nastalo deset večjezičnih informativnih publikacij posvečenih tipičnim izdelkom, med katerimi so vina s kontrolirano označbo porekla iz območja Piave in Lison Pramaggiore, TGO vzhodni Veneto ter nekateri živilski izdelki, kot so sir montasio ter pisani in rdeči radič iz Chioggie. V splošnem je projekt s pomočjo seminarjev za usposabljanje prispeval k boljšemu poznavanju celotne kmetijsko- živilske proizvodnje Veneta in h konstruktivnemu soočanju in izmenjavi mnenj o pridelavi in proizvodnji v Venetu in Sloveniji.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 87.101,25 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017