projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Barvni vrtovi

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: BAVEN223104
 • Koristnik: Občina Cavallino Treporti
 • Partner:
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Projekt je nastal zaradi potrebe, da se s promocijo vrtnarjenja in spodbujanja potrošnje pridelkov na čezmejni ravni ovrednoti pridelava tipičnih vrtnin z območja Cavallino Treporti v Italiji in Goriške v Sloveniji. Kmetijstvo igra strateško vlogo pri promociji ponudbe, ki združuje turizem na prostem, vrtnarjenje ter tipične lokalne proizvode. Cilj je “promocija” območij, kjer se pridelujejo tipične vrtnine, ne le kot območja pridelave, temveč predvsem območje tradicije, znanja in umetnosti kot izraza podeželske kulture, ki se je uspela prenoviti in hkrati ohraniti pristnost, naravnost, enkratnost in kakovost živil. Projekt se je začel z raziskavo sektorja vrtnin na območju Cavallino Treporti, pripravo informativne zgoščenke in vodiča “Barvni vrtovi, vodič po vrtninah Cavallino Treporti”, ki vsebuje zemljevid tematskih poti posvečenih tipičnim lokalnim vrtninam in informacije o možnostih obiska kmetij in gostinskih lokalov. S pomočjo spletne strani Severne lagune, ki je nastala v okviru projekta “Lagune”,je možen dostop do strani namenjene “Barvnim vrtovom”, kjer so predstavljeni doseženi rezultati in tipične vrtnine severne beneške lagune.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: december 2003
 • Datum konca projekta: junij 2005
 • Odobreni strošek: 91.726,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017