projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Obnova in ovrednotenje kakovostnih sadnih vrst kot prispevek k biotski raznovrstnosti in biološki pridelavi sadja na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju

 • Koda projekta: AAFVG223033
 • Koristnik: Pokrajina Pordenone
 • Partner:
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  DBADP - Oddelek za biologijo uporabno za varstvo rastlin - Univerza v Vidmu
  Kmetijsko gozdarski zavod - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 • Opis: Številna območja v deželi Furlanija Julijska krajina in Sloveniji so po svojih značilnostih (klimatske razmere, način pridelave in tradicionalne vrste) primerne za gojenje sadja, mnoga pa se lahko pohvalijo tudi z dolgoletno tradicijo. Tako v Italiji kot v Sloveniji so prisotne najbolj razširjene bolezni sadnih dreves, za nekatere je potrebna karantena, kar vpliva na trg sadik in sadja. Zaradi vedno večje pozornosti namenjene varovanju okolja in zdravju prebivalcev, pa tudi zaradi povečanja naravne odpornosti na bolezni sadnih dreves, so se sadne vrste v letih prilagodile okolju, zato so omenjene vrste primerne predvsem za biološko pridelavo, ki ima manjši negativni okoljski vpliv. Nekatere vrste jablan, skrbno izbrane v večletnih raziskavah, so odporne na najpogostejše bolezni (listna pegavost, oidij). Namen projekta je ovrednotiti in razširiti avtohtone sorte jablan, hrušk in sliv na hribovitih in goratih predelih dežele Furlanije Julijske krajine in Slovenije ter sort jablan, ki so odporne na pegavost, na celotnem omenjenem območju. Biološka pridelava tudi potrošnikom zagotavlja večjo varnost za zdravje. Cilji projekta so bili doseženi s pomočjo naslednjimh sredstev: znanstvene študije, s katerimi se določijo agronomsko in organoleptično najbolj primerne vrste (kultivarji); prenos znanja in načinov pridelave med sadjarji, strokovnjaki in javnimi ustanovami; distribucija izbranih in gojenih kultivarjev med potrošniki, pri čemer se zagotovi kakovost svežih pridelkov in izdelkov pridobljenih z okolju prijaznimi metodami pridelave (biološka metoda).
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: april 2003
 • Datum konca projekta: junij 2006
 • Odobreni strošek: 791.736,02 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017