projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: ITINERARI STORICI - Zgodovinske poti med Krasom in Sočo

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222525, AASLO222525
 • Koristnik: Tržiško kulturno združenje (Ronchi dei Legionari)
 • Partner:
  Občina Doberdò del Lago - Doberdob
  Občina Fogliano - Redipuglia
  Občina Monfalcone
  Občina Romans d'Isonzo
  Občina Ronchi dei Legionari
  Občina S. Canzian d'Isonzo
  Občina S. Pietro al Natisone
  Občina Sagrado
  Comune di Staranzano
  Občina Turriaco
  Konzorcij "Gorizia e l'Isontino" (Gorizia)
  Društvo "Simon Jenko" (Konstanjevica na Krasu)
  Društvo "Soška fronta" (Šempeter pri Gorici)
  Ekonomska fakulteta - Univerza v Trstu
  Jamarski klub "Temnica" (Kostanjevica na Krasu)
  Krajevna skupnost "Temnica"
  Občina Komen
  Občina Miren - Kostanjevica
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  Turistično društvo "Cerje" (Miren)
  Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana - Mladinski hotel Pliskovica

 • Opis: Namen tega projekta je bil urediti vrsto čezmejnih tematskih poti in programov z namenom spodbudi turistično dejavnost na obravnavanem območju. Cilj projekta se je zasledoval na dva načina: V prvem je bil določen sistem storitev, ki je nujno potreben za usklajeno in dosledno vodenje projekta, in “logični okvir”, na osnovi katerega so bili določeni želeni rezultati, potrebne dejavnosti in cilji ter način preverjanja med izvajanjem. V drugem sklopu je bila financirana izgradnja tematskih poti, namenjenih okrepitvi turizma v manjših krajih, ki se jih turistični pretok večinoma ni dotaknil, čeprav se lahko pohvalijo z enkratnimi zgodovinskimi, arheološkimi in krajinskimi znamenitostmi. Na ta način je bila dosežena homogenizirana turistična ponudba na čezmejnem ozemlju in ustvarjen enoten sistem poti, v katerega so se vključile obstoječe poti in dodala nova mreža tematskih poti, zaradi česar je turistična ponudba postala tudi bolj raznolika s ponovno ovrednotenimi kraji, ki sicer ostajajo izven turističnih tokov. Zgodovinske, arheološke, naravne ter enološke in gastronomske poti na ta način predstavljajo sestavni del skupnega “razširjenega muzeja” oziroma sistema, ki povezuje več različnih elementov v celoto. Promocija se je prav tako izvajala skupaj, saj so partnerji pripravili informativno gradivo, večjezičen turistični vodič ter organizirali promocijske kongrese.
 • Spletna stran projekta: http://www.storija.info

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 299.811,23 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017