projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: GORIZIA NOVA - MODEL PLAN: modeli za trajnostni razvoj v obmejnem območju. Urbano področje

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111029
 • Koristnik: Oddelek za geografske in zgodovinske vede - Univerza v Trstu
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica

 • Opis: Projekt se navezuje na vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo in na dokončno odpravo meje med Slovenijo in Italijo, pri čemer se predlagajo ustrezna orodja za povezavo med prostorskim upravljanjem in načrtovanjem ter srednjeoziroma dolgoročnimi vplivi na gospodarstvo na tem območju. Projekt konkretno predvideva pripravo geo-ekonomske analize širitve mestnih okolij Nove Gorice in Gorice, z namenom priprave splošnih izhodišč za skupno prostorsko načrtovanje in upravljanje. Projekt izhaja iz spoznanja, da območji, ki jih še ločuje meja in ju prebivalci še dojemajo kot ločeni, dejansko predstavljata enotno območje, za katero se lahko pripravijo skupni gospodarski in prostorski načrti. Ker je namen projekta doseči strateško načrtovanje v skupnem območju, morajo raziskave potekati v tesnem sodelovanju s končnimi uporabniki in je torej potrebno ustanoviti skupino sestavljeno iz slovenskih in italijanskih strokovnjakov s področija javne uprave, gospodarstva, kulture in družbenih dejavnosti. Strokovnjaki prispevajo informacije in redno ocenjujejo pripravljene predloge. Pri pripravi skupne strategije za prostorski razvoj mest Nova Gorica in Gorica bo študija, opremljena s kartografskimi prikazi, predstavljala smernice za nadaljnje (širše in podrobnejše) načrtovanje in izvajanje skupnih ukrepov.
 • Spletna stran projekta: http://www.pug.univ.trieste.it/pdt/dipsgs/modelplan.htm

 • Datum pričetka projekta: junij 2003
 • Datum konca projekta: avgust 2006
 • Odobreni strošek: 345.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017